Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/06-01/17
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 10.02.2006
Mogućnost smanjenja obveze poreza na dodanu vrijednost
Društvo "A" d.o.o., iz Malog Bukovca, obratilo nam se sa upitom o mogućnosti smanjenja obveze poreza na dodanu vrijednost kod otpisa potraživanja prema poduzeću "B" d.d. u stečaju iz Varaždina, koje je prema navodima iz upita stečajni upravitelj u cijelosti priznao. Društvo "A" d.o.o. namjerava otpisati potraživanje, ispraviti knjiženja u poslovnim knjigama i smanjiti obvezu poreza na dodanu vrijednost koji je obračunat u isporukama temeljem kojih je potraživanje nastalo. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Člankom 8. stavak l. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/95), propisano je da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.
U članku 8. stavku 3. Zakona, propisano je ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu može ispraviti (smanjiti) iznos poreza, tek nakon što poduzetnik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi (smanji) odbitak pretporeza i o tome pisano izvjesti isporučitelja.
Zakonom o porezu na dodanu vrijednost nije dozvoljen jednostrani ispravak porezne obveze zbog nemogućnosti naplate, jer porez obračunan po računu isporučitelja za primatelja dobra ili usluge-poreznog obveznika predstavlja pretporez koji on odbija od svoje porezne obveze. Načelno se ispravak porezne osnovice može obaviti samo na način da i isporučitelj i primatelj na propisani način i za isti iznos isprave porez odnosno pretporez kako bi ta transakcija bila neutralna.
Napominjemo da je člankom 16. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 60/96 do 153/05), propisano da isporuke u postupku stečaja podliježu oporezivanju, a porezni obveznik je stečajni dužnik, što ukazuje da se otvaranjem stečajnog postupka ne otpisuju porezne obveze.
Člankom 67. Stečajnog zakona ("Narodne novine", br. 44/96 i 29/99), propisano je da stečajna masa obuhvaća cjelokupnu imovinu dužnika u vrijeme otvaranja stečajnoga postupka, te imovinu koju on stekne tijekom stečajnoga postupka. Stečajna masa služi namirenju troškova stečajnoga postupka te tražbine vjerovnika stečajnoga dužnika, odnosno tražbine čije je namirenje osigurano određenim pravima na imovini dužnika.
Sukladno navedenom smatramo da se otvaranje stečajnog postupka ne može smatrati nemogućnošću naplate prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, zato što do okončanja stečajnog postupka postoji mogućnost stjecanja imovine koja će služiti za podmirenje tražbina vjerovnika.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu