Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/05-01/123
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 15.07.2005
Troškovi usluga pri uvozu dobara
Društvo za međunarodno otpremništvo "A" Zagreb, obratilo nam se s pitanjima:
1. Jesu li usluge prijevoza i špedicije u željezničkom prometu pri uvozu dobara u Republiku Hrvatsku, koje se odnose na dionicu puta n tuzemstvu, oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost ako su uključene u poreznu osnovicu prilikom postupka uvoznog carinjenja?
2. Je li domaći špediter u računu što ga ispostavlja naručitelju prijevoza obvezan, obračunati porez na dodanu vrijednost na usluge prijevoza i špedicije u željezničkom prometu, ako je vrijednost tih usluga uključena u carinsku osnovicu i na nju je obračunan porez na dodanu vrijednost prilikom uvoza?
3. Treba li porezni obveznik posjedovati jedinstvenu carinsku deklaraciju prilikom ispostavljanja računa, u slučaju daj e riječ o oslobođenju iz članka 12. stavak 1. točka 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost?
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
1. Prema odredbama članka 2. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04), porez na dodanu vrijednost plaća se na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara.
Odredbom članka 9. stavak l. Zakona poreznu osnovicu pri uvozu čini carinska
osnovica utvrđena prema carinskim propisima, uvećana za carinu, druge pristojbe i posebne poreze koji se plaćaju u postupku uvoznoga carinjenja.
Shodno navedenom, ako je u računu koji prati uvoz dobara iskazan i trošak prijevoza i špedicije u željezničkom prometu što se odnosi na dionicu puta u tuzemstvu, poreznu osnovicu čini carinska osnovica koju utvrđuje carinarnica, a u koju je uračunata vrijednost dobra i druga davanja što se uključuju u carinsku osnovicu prema carinskim propisima.
2. Prema odredbama članka 12. točke 14. i 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge u vezi s uvozom dobara, kada je vrijednost takvih usluga uključena u poreznu osnovicu u skladu s odredbom članka 9. stavak l. ovoga Zakona, te usluge prijevoza što ih u tuzemstvu pri uvozu dobara obave Hrvatske željeznice.
3. Porezni obveznik koji ispostavlja račun za usluge što su u smislu članka 12. točke 14. Zakona oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost mora posjedovati jedinstvenu carinsku deklaraciju koja mu služi kao dokaz za oslobođenje od obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu