Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/04-01/288
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 16.11.2004
Naknade za veterinarsko-zdravstvene preglede
Veterinarska stanica obratila nam se s pitanjima o obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost na naknade koje se ubiru temeljem članka 108. stavak 1. točka 3. i 4. Zakona o veterinarstvu (Nar. nov., broj 70/97, 105/01 i 172/03). Postavljaju pitanje je li ispravno obračunavati porez na dodanu vrijednost na ukupan iznos naknade, budući da je određeni % naknade prihod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, odnosno Fonda za zaštitu životinja kojeg prema članku 109. Zakona o veterinarstvu osniva Vlada Republike Hrvatske, na koje odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 108. stavak 1. točka 3. Zakona o veterinarstvu, za veterinarsko-zdravstvene preglede koje obavljaju ovlašteni veterinari naknade propisuje ministar i prihod su u visini 15% Fonda za zdravstvenu zaštitu životinja, a u visini od 85% ovlaštene veterinarske stanice. Prema odredbi točke 4. istoga članka, visinu naknade za izdavanje svjedodžbi propisuje ministar i 70% naknade je prihod Fonda za zdravstvenu zaštitu životinja, a 30% je prihod ovlaštene veterinarske organizacije.
Prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar, nov., broj 47/95 do 82/04), poreznu osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost čini naknada za obavljenu isporuku, a naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.
Prema odredbi članka 51. stavak 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 55/04), u naknadu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe (prolazne stavke).
Budući da dio naknade za veterinarske preglede nije prihod veterinarske stanice već pripada Fondu za zaštitu životinja, odnosno ubire se u njihovo ime, porezni obveznik - veterinarska stanica treba na računu koji izdaje za obavljene usluge, posebno iskazati dio naknade koji ubire u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva odnosno Fonda za zaštitu životinja i tada se taj dio naknade smatra prolaznom stavkom i ne ulazi u osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da o našem mišljenju izvijestite stranku.
Povratak na prethodnu stranicu