Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/03-01/342
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-4
Zagreb, 04.11.2004
Obračun poreza na dodanu vrijednost
Uputili ste nam pitanje u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost naknada što se plaćaju za upisivanje oporuka u Hrvatski upisnik oporuka. Prema članku 11. Pravilnika o hrvatskom upisniku oporuka (Narodne novine, broj 135/03) naknadu su dužni plaćati korisnici - javni bilježnici, odvjetnici i osobe koje su napravile oporuku. Obzirom da u praksi javni bilježnici plaćaju naknadu u Hrvatski upisnik oporuka za stranku koja je kod njih sastavila ili pohranila oporuku, postavljeno je pitanje jesu li javni bilježnici obvezni na navedenu naknadu obračunati porez na dodanu vrijednost kad ispostavljaju račun stranci za obavljenu uslugu. Visina naknade propisana je Pravilnikom o hrvatskom upisniku oporuka, a upisnik vodi Hrvatska javnobilježnička komora temeljem članka 68. Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine, broj 48/03).
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) na isporuke dobara i usluga koje obavi poduzetnik u okviru svoje gospodarske ili poduzetničke djelatnosti u tuzemstvu uz naknadu plaća se porez na dodanu vrijednost.
Odredbama članka 8. stavak 1. Zakona i članka 51. stavak 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04 - ispravak) propisano je da osnovicu poreza na dodanu vrijednost ćini naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe (prolazne stavke).
Shodno navedenom, ako javni bilježnik naknadu za upis oporuke naplaćuje u ime stranke, a za račun Hrvatskog upisnika oporuka, tada se naknada za upis smatra prolaznom stavkom koja ne ulazi u osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 51. stavak 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. Međutim, ako javni bilježnik osim naknade propisane Pravilnikom o hrvatskom upisniku oporuka naplaćuje od stranke naknadu za obavljeni posao, tako naplaćena naknada podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
Povratak na prethodnu stranicu