Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/03-01/372
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 09.03.2004
Obveza plaćanja PDV-a na licenciju za korištenje softera
Društvo "A" d.o.o., obratilo nam se s pitanjem o obvezi plaćanja PDV-a na licenciju za korištenje softvera koju plaćaju inozemnom poduzetniku. Društvo uvozi softverske pakete kupljene od inozemnog poduzetnika i neotvorene i neizmijenjene ih prodaje u tuzemstvu. Softverske pakete kupuju po cijeni koju čini cijena medija, a naknadno po odjavi prodanih softverskih paketa šalju odjavu inozemnom poduzetniku, na temelju čega im on ispostavlja račun za licenciju.
Naše je mišljenje:
Na temelju podataka iz upita zaključujemo da se radi o uvozu dobara (softverskih programskih paketa). Porez na dodanu vrijednost pri uvozu dobara obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga.
Poreznu osnovicu pri uvozu dobara u skladu s odredbom č1anka 9. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 127/00), čini carinska osnovica utvrđena prema carinskim propisima, uvećana za carinu, druge pristojbe i posebne poreze koji se plaćaju u postupku uvoznog carinjenja.
Prema odredbi članka 38. točka c) Carinskog zakona (Nar. nov., broj 78/99 do 47/03), u carinsku vrijednost robe koja se uvozi uključuju se između ostalog i licencijski troškovi koje kupac izravno ili neizravno mora platiti kao uvjet za prodaju robe, ako ti troškovi nisu uključeni u stvarno plaćenu ili plativu cijenu.
Prema odredbi članka 12. točka 14. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porez se ne plaća na usluge u svezi s uvozom dobara, kada je vrijednost takvih usluga uključena u poreznu osnovicu u skladu s odredbom članka 9. stavak 1. Zakona.
U skladu s navedenim, ako je vrijednost naknade za licenciju u skladu sa carinskim propisima, uključena u carinsku, a time i u osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost, naknada za licenciju koju inozemni poduzetnik obračuna uvozniku, oslobođena je poreza na dodanu vrijednost temeljem odredbe članka 12. točka 14. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Ako navedena naknada za licenciju nije uključena u carinsku, a time i poreznu osnovicu pri uvozu, tada je prema odredbi članka 5. stavak 6. točka 1. u svezi s odredbom članka 5. stavak 5. Zakona, mjesto oporezivanja ove usluge u Hrvatskoj gdje je sjedište poduzeća primatelja, te je hrvatski poduzetnik obvezan prema odredbi članka 19. stavak 2. Zakona, obračunati i uplatiti porez temeljem računa koji za licenciju primi od inozemnog poduzetnika. Poduzetnik - obveznik poreza na dodanu vrijednost porez plaćen temeljem odredbe članka 19. stavak 2. Zakona, u skladu s odredbom članka 20. Zakona i članka 110. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 198/03), može odbiti kao pretporez.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu