Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/03-01/429
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 11.03.2004
Oporezivanje porezom na dodanu vrijednost ribolovnih dozvola
Veza: Vaše pismo od 8. studenoga 2003. godine

U svezi s pitanjima o oporezivanju porezom na dodanu vrijednost ribolovnih dozvola za športsko-rekreacijski ribolov u skladu s odredbom članka 22. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Nar. nov., broj 106/01 i 7/03 - u daljnjem tekstu: Zakona), očitujemo se u nastavku.
Prema odredbi članka 22. Zakona, dozvole za rekreacijsko-športski ribolov izdaje Ministarstvo nadležno za slatkovodni ribolov (Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ovlašteniku ribolovnog prava posredstvom Saveza (Hrvatskog športsko ribolovnog saveza - u daljnjem tekstu: Savez). Ribiči kupuju dozvole od ovlaštenika ribolovnog prava za određeno ribolovno područje. Savez prema odredbi članka 19. stavak 1. točka 5. Zakona, raspodjeljuje dozvole za ribolov ovlaštenicima ribolovnog prava na određenom području. Ovlaštenici ribolovnog prava su prema odredbi članka 25. Zakona, fizičke i pravne osobe koje to pravo stječu na temelju javnog natječaja kojeg provodi Ministarstvo. Prema navodima u upitu ovlaštenici ribolovnog prava za rekreacijsko-športski ribolov su u 90% slučajeva športsko ribolovne organizacije. Sredstva uplaćena na ime naknade za dozvole za rekreacijsko-športski ribolov prema odredbi članka 64. stavak 1. i 2. Zakona, su prihod ovlaštenika ribolovnog prava, Saveza i državnog proračuna, a raspoređuju se na slijedeći način:
Ovlašteniku ribolovnog prava raspoređuje se 80% sredstava koja se koriste sukladno gospodarskoj osnovi i godišnjem planu, a najmanje 50% od tih sredstava se mora koristiti za poribljavanje ribolovnih voda u tekućoj kalendarskoj godini. Savezu se raspoređuje 10% sredstava koja se smiju koristiti samo za unapređivanje rekreacijsko-
športskog ribolova, edukaciju članova te poslove iz članka 19. stavak 1. Zakona, koje Savez obavlja kao javne ovlasti. Iznos od 10% od naknade za dozvole prihod su državnog proračuna, a uplaćuju se na poseban račun Ministarstva i koriste za financiranje monitoringa ribljeg fonda. Visina naknade za izdavanje dozvola propisana je Pravilnikom o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov (Nar. nov., broj 187/03).
Na temelju naprijed navedenih odredbi propisa o slatkovodnom ribarstvu, zaključujemo slijedeće:
Ovlaštenici ribolovnog prava koji prema odredbi članka 22. Zakona, prodaju dozvole ribičima, obavljaju isporuke u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 127/00). Ako su porezni obveznici tada su na naknadu za prodane dozvole (80% od propisane cijene) obvezni obračunati PDV. Ostvarena naknada u visini od 80% od propisane cijene dozvole predstavlja bruto iznos iz kojeg se preračunatom stopom od 18,0328% izračuna iznos obveze PDV-a.
Dio naknade od cijene dozvole u iznosu od 10% koji prema odredbama Zakona, pripada Savezu, nije naknada za obavljenu isporuku, već predstavlja dotaciju koju Savez dobija na temelju Zakona, za obavljanje javnih ovlasti i čija je namjena odnosno trošenje Zakonom propisano.
Pitanja vezana za dokumentaciju koja trebaju slijediti proceduru distribucije i prodaje dozvola te tko je obvezan doznačiti 10% naknade u državni proračun i uz kakvu dokumentaciju, nisu predmet poreznih propisa.
Povratak na prethodnu stranicu