Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/03-01/441
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 12.01.2004
Naknada za koncesiju
Koordinacija udruga "A" obratila nam se s upitom da li je društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti pravilno postupilo obračunavši porez na dodanu vrijednost na naknadu za koncesiju koja je uvrštena u strukturu cijene osnovnih komunalnih usluga.
Odgovaramo u nastavku.
Prema članku 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i članku 51. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 198/03) osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Naknada za koncesiju društvu za obavljanje komunalnih djelatnosti predstavlja trošak, koji ono prevaljuje na krajnjeg korisnika i dio je ukupne naknade koja predstavlja osnovicu na koju se obračunava porez na dodanu vrijednost. Društvo za obavljanje komunalne djelatnosti ispravno je postupilo obračunavši porez na dodanu vrijednost na ukupnu naknadu.
Molimo da s odgovorom upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu