Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/03-01/409
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 09.12.2003
PDV na iznos poreza na cestovna motorna vozila
Društvo "A", postavilo nam je pitanje plaća li se porez na dodanu vrijednost na iznos poreza na cestovna motorna vozila za koji ih leasing društvo s kojim imaju sklopljen ugovor o operativnom leasingu tereti, na koje u nastavku odgovaramo.
Porez na cestovna motorna vozila prema odredbi članka 17. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., broj 117/93 do 147/03) plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla.
Kod operativnog leasinga predmet leasinga nalazi se u stvarnom i gospodarskom vlasništvu davate1ja leasinga i on je obveznik plaćanja poreza na cestovna motorna vozila.
Plaćeni porez za njega predstavlja trošak i on ga temeljem ugovornog odnosa prevaljuje na korisnika leasinga. U tom smislu, zaračunati odnosno "prefakturirani" porez je zapravo nadoknada učinjenih izdataka leasing društva koje on prevaljuje na korisnika leasinga i čini dio ukupne naknade koja čini osnovicu na koju se obračunava i plaća porez na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim miš1jenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu