Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/03-01/1086
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 24.11.2003
Porezna obveza u svezi s kupoprodajom poslovnog objekta
Društvo "A", postavilo nam je pitanje o poreznim obvezama u svezi s kupoprodajom poslovnog objekta koji su kupili od poduzeća "B".
Prema navodima u upitu dana 26. rujna 2003. godine sklopljen je ugovor o kupnji trgovačkog poslovnog objekta u Župi Dubrovačkoj izgrađenog poslije 31. prosinca 1997. godine s pripadajućim zemljištem, a tim osnovnim ugovorom društvo "A" se obvezao preuzeti 21 zaposlenog djelatnika te otkupiti dio opreme i dio zaliha koje su kompatibilne s njegovom djelatnosti. Budući da nastavljaju u objektu obavljati istu djelatnost kao i do sada, postavljaju pitanje smatra li se ovakav prijenos, prijenosom gospodarske cjeline u smislu odredbe člana 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 73/00)?
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ako se neka gospodarska cjelina ili pogon u cijelosti prenese, tada je osnovica za obračun poreza pojedinačna naknada za svaki preneseni predmet s tim, da zbroj svih pojedinačnih naknada čini ukupnu naknadu za tu gospodarsku cjelinu ili pogon umanjenu za vrijednost nekretnina koje se oporezuju po posebnom propisu. Preuzeti dugovi se ne odbijaju od porezne osnovice.
Odredbom članka 8. stavak 8. Zakona, propisano je pojednostavljenje pri oporezivanju gospodarske cjeline ili pogona, na način da se porez na dodanu vrijednost ne plaća, odnosno taj se prijenos smatra neoporezivim, ako stjecatelj gospodarske cjeline obračunani porez može odbit kao pretporez.
Prema odredbi članka 55. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 58/03), propisano je ako se prilikom prijenosa gospodarske cjeline ili pogona mora izračunati porezna osnovica, ona se utvrđuje prema naknadi za svako pojedinačno dobro. Ako pri isporuci nije utvrđena naknada za svako isporučeno dobro, potrebno je utvrđeni ukupni iznos naknade za prenesenu gospodarsku cjelinu ili pogon podijeliti na naknadu za svako preneseno dobro. Pri podjeli ukupne naknade polazi se od knjigovodstvene vrijednosti dobara utvrđenih u posljednjoj bilanci isporučitelja, pri čemu se preuzeti dugovi ne odbijaju od porezne osnovice. Nekretnine koje su u sastavu gospodarske cjeline ili pogona, a koje se u smislu odredbe članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona i članka 9. stavak 1. i 2. Pravilnika, ne smatraju novoizgrađenim, oporezuju se porezom na promet nekretnina.
Prema odredbi članka 33. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine", broj 127/00, 86/01 i 150/02), gospodarstvenu cjelinu čini jedno ili više gospodarstvenih dobara, a gospodarstveno dobro je stvar, pravo ili druga gospodarstvena korist koja se može samostalno procijeniti pri čemu se više stvari, prava ili gospodarstvenih koristi procjenjuje kao jedno gospodarstveno dobro, ako to s obzirom na svrhu i njihovu gospodarstvenu povezanost odgovara uobičajenom shvaćanju.
Iz navedenih odredbi Općeg poreznog zakona, koje daju samo općenitu definiciju gospodarstvene cjeline, dade se zaključiti da je za određenje gospodarske cjeline ili pogona, bitno da preneseni dio predstavlja zasebnu gospodarsku cjelinu koja nastavlja obavljati prepoznatljivu dotadašnju djelatnost.
Iz odredbi članka 8. stavak 8. Zakona, članka 55. stavak 2. Pravilnika i članka 33. Općeg poreznog zakona, proizlazi da pojam gospodarske cjeline u poreznom smislu, obuhvaća prijenos gospodarske cjeline i u računovodstvenom odnosno bilančnom smislu, na način da dio gospodarske cjeline čini ukupnost stvari, prava i obveza što se odnose na tu gospodarsku cjelinu ili pogon s obzirom na svrhu i gospodarstvenu povezanost radi obavljanja dosadašnje djelatnosti.
O prijenosu gospodarske cjeline u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, radi se kada se prenosi gospodarska cjelina ili pogon koji može nastaviti samostalno obavljati dotadašnju djelatnost, ali je pri tome bitno da se kao sastavni dio te gospodarske cjeline, prenesu stvari, prava (potraživanja) i obveze koje se odnose na gospodarsku cjelinu.
Iz podataka danih u upitu i priloženog Ugovora o kupnji nekretnine, može se zaključiti da se ne radi o prijenosu gospodarske cjeline u smislu odredbe članka 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu