Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/03-01/137
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 09.04.2003
Uvoz privremeno izvezene robe radi dorade u inozemstvo
Na upit pod gornjim brojem o načinu obračunavanja poreza na dodanu vrijednost i utvrđivanju porezne osnovice za domaću robu koja se, u skladu s odredbama Carinskog zakona, nakon privremenog izvoza u okviru vanjske proizvodnje uvozi u Republiku Hrvatsku, odgovaramo u nastavku.
1. Prema odredbi članka 9. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) ako se neko dobro izveze u inozemstvo i u inozemstvu se oplemeni, pa izvoznik ili netko drugi to dobro opet uveze, tada se porezna osnovica utvrđuje prema naknadi plaćenoj za oplemenjivanje. Ako takva naknada nije plaćena, tada se porezna osnovica utvrđuje prema vrijednosti povećanoj zbog oplemenjivanja.
Člankom 56. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) propisano je da se privremeni izvoz dobara radi dorade ili oplemenjivanja ne smatra izvozom u smislu Zakona. Ako se neko dobro privremeno izvozi radi dorade ili oplemenjivanja pri čemu se ne prenosi mogućnost raspolaganja dobrom na inozemnog poduzetnika i nakon dorade odnosno oplemenjivanja se to dobro vraća tuzemnom naručitelju, porezna se osnovica utvrđuje prema carinskim propisima.
U skladu sa člankom 7. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi postupak uvoznoga carinjenja zajedno s obračunom i naplatom carinskoga duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskoga duga.
2. U svezi pitanja o postupku vanjske proizvodnje u svrhu popravka robe bez naknade
zbog ugovorne ili jamstvene obveze, ako se carinarnici dokaže da je roba besplatno popravljena,
riječ je o isporuci koja nije oporeziva porezom na dodanu vrijednost u smislu članka 10. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojim je propisano da ako isporučitelj u jamstvenom roku zamijeni isporučeno dobro drugim istovrsnim dobrom, iste ili približno iste kakvoće i vrijednosti ta
isporuka nije oporeziva.
Povratak na prethodnu stranicu