Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/03-01/65
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 06.02.2003
Prijenos gospodarske cjeline sa svim obvezama i potraživanjima
Društvo "A" postavilo nam je slijedeća pitanja:
1. Kad se obrt - trgovina prenese na drugu osobu kao prijenos gospodarske cjeline sa svim obvezama i potraživanjima, treba li obrt sadašnjeg vlasnika zatvoriti, a otvoriti novi obrt na budućeg vlasnika (što iziskuje ponovni izlazak komisije za ispunjavanje minimalno-tehničkih uvjeta) ili se ispuni samo obrazac RL-3 za promjenu vlasnika?
2. Da li se radi konačni obračun PDV-a u roku od tri mjeseca od promjene i da li se u konačnom obračunu plaća PDV-e na zalihu robe u trgovini i da li ta zaliha ide u dohodak na kraju godine kada se radi porezna prijava poreza na dohodak?
Naše je mišljenje:
1. Pitanje u svezi s načinom na koji se mora obaviti prijenos obrta na novog vlasnika nije porezno pitanje, već pitanje primjene Zakona o obrtu ("Narodne novine", broj 77/93 do 71/01) o čemu se treba očitovati Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo.
2. Ako je cijeli obrt prenijet kao gospodarska cjelina (oprema, zalihe, potraživanja i obveze) na drugu osobu koja porez na dodanu vrijednost može odbiti kao pretporez, tada se ne plaća porez na dodanu vrijednost, a taj se prijenos smatra neoporezivim, kako je to propisano odredbom članka 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00).
Zbog konačnog zaduživanja porezom na dodanu vrijednost, potrebno je da dosadašnji vlasnik obrta podnese konačni obračun poreza na dodanu vrijednost za razdoblje oporezivanja odnosno razdoblje poslovanja u roku propisanom u članku 18. stavak 2. Zakona.
U konačnom obračunu koji će podnijeti dosadašnji vlasnik, budući da prenosi obrt kao gospodarsku cjelinu, nema obveze utvrđivanja poreza temeljem prijenosa zaliha robe i materijala te opreme, jer je sva ta imovina prenesena u okviru gospodarske cjeline za koju je propisano pojednostavljenje u postupku oporezivanja, ako stjecatelj ima pravo na odbitak pretporeza.
Prema odredbi članka 35. stavak 2. i 3. Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 54/01 i 2/03) u slučaju prodaje ili predaje (otuđenja) cijele gospodarstvene djelatnosti, pod uvjetom da sljednik preuzme u svoje poslovne knjige stvari i prava prema popisu dugotrajne imovine po vrstama, količinama i vrijednostima, te zalihe i tražbine i obveze koje se odnose na kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu, radi se o nastavku poslovanja samostalne djelatnosti (radnje, obrta, slobodnog zanimanja i drugo) te se ne utvrđuje dohodak od otuđenja kod otuđitelja, jer je time osigurano kasnije oporezivanje skrivenih pričuva kod stjecatelja.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu