Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/02-01/469
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 11.12.2002
Naknadno smanjenje porezne osnovice
U svezi s upitom koji vam je postavilo društvo "A", o naknadnom smanjenju osnovice za obračun poreza na dodanu vrijednost za radove koje su naplatili putem Prava izdanih od Ministarsna financija, čijom prodajom na tržištu vrijednosnica ostvaruju gubitke od cca 70% od nominalne vrijednosti prava, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge, a naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.
Visinu naknade i način plaćanja naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, ugovaraju isporučitelj i primatelj isporuke i ona je jedan od elemenata obvezno-pravnog odnosa između isporučitelja i primatelja usluge.
Društvo "A" je ugovorila s primateljima isporuka naplatu putem Prava izdanih od strane Ministarstva financija odnosno dionica i udjela koji im putem tih Prava pripadaju.
Isporučitelj dobara ili usluga je za vrijednost obavljene isporuke kao protunaknadu primio ugovorenu vrijednost Prava odnosno dionica iii udjela.
Smanjenje porezne osnovice je u skladu s odredbom članka 8. stavak 3. Zakona, moguće ako se porezna osnovica promjeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, na način da tada poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu može ispraviti (smanjiti) iznos poreza, tek nakon što poduzetnik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge, ispravi (smanji) odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja,
Rizik prodaje Prava odnosno udjela i dionica na tržištu vrijednosnica ne utječe na visinu porezne osnovice za isporuke dobara i usluga. Smanjenje vrijednosti primljenih Prava odnosno dionica i udjela koje nastaje pri prodaji na tržištu vrijednosnica je u smislu poreznih propisa druga transakcija i ona ne utječe na visinu ugovorene naknade pri isporuci dobara i usluga. Do smanjenja porezne osnovice može doći samo ako primatelj dobara ili uslugu tu činjenicu prizna i ispravi iznos pretporeza na način kako je to propisano odredbom članka 8. stavak 3. Zakona. Porezni obveznik-isporučitelj dobara ili usluga ne može jednostranim činom zbog činjenice da je prodajom Prava odnosno dionica i udjela ostvario znatno manju vrijednost od nominalne vrijednosti, smanjiti obvezu poreza na dodanu vrijednost za obavljenu isporuku dobara ili usluga.
Povratak na prethodnu stranicu