Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/02-01/414
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 26.11.2002
Odbitak poreza na temelju računa po kojem mu dobavljač odobrava casa sconto
Na upit može li kupac - obveznik poreza na dohodak odbiti pretporez na temelju računa po kojem mu dobavljač odobrava casa sconto na neto iznos računa upućujući ga (pismeno ili usmeno) da prilikom plaćanja računa ustegne popust, te da ga pismeno izvijesti o točnom plaćenom iznosu bez posebno iskazanog poreza na dodanu vrijednost, a pravo na povrat pretporeza iskoristi u iznosu iskazanom na računu (neovisno o korištenom casa scontu), odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 47/95 do 73/00) osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobra ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost.
U poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijene i popusti što se kupcu odobre u trenutku ispostavljanja računa, što je propisano člankom 8. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Odredbom članka 8. stavak 3. istog Zakona propisano je, među ostalim, da ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, poduzetnik koji je iporučio dobro ili obavio uslugu može ispraviti (smanjiti) iznos poreza, tek nakon što poduzetnik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi (smanji) odbitak pretporeza i o tome pismeno izvjesti isporučitelja. Kod svakog ispravka pretporeza mora biti ispostavljena pisana obavijest – obavijest o knjiženju ili druga isprava na kojoj je navedeno da je po određenom računu ispravljen pretporez u određenom iznosu.
Člankom 52. stavak 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) propisano je da se porezna osnovica umanjuje ako se naknadno umanji naknada zbog različitih vrsta popusta koje isporučitelj daje primatelju (popusti zbog ranijeg plaćanja i sl.). U tom slučaju isporučitelj smije ispraviti poreznu osnovicu tek nakon ispravka pretporeza kod primatelja, o čemu je primatelj obvezan pisano izvijestiti isporučitelja.
Iz navedenih zakonskih odredbi razvidno je da, ako dođe do promjene porezne osnovice, a time i do promjene porezne obveze i uvjeta za odbitak pretporeza, ispravak porezne osnovice može se obaviti samo tako da isporučitelj i primatelj na propisani način i za isti iznos isprave porez, odnosno pretporez.
Ako je primatelj - kupac (pravna ili fizička osoba) umanjio račun za odobreni mu iznos, tada mora pismeno izvijestiti isporučitelja - dobavljača kako bi on mogao ispraviti - smanjiti obvezu poreza na dodanu vrijednost. Ako dobavljač to ne bi učinio u računu bi bio iskazan veći iznos poreza od onog koji duguje po Zakonu i tada taj porez predstavlja njegovu poreznu obvezu, pa ga je obvezan platiti, a kupac bi iskazao veći iznos pretporeza koji ne može odbiti što je propisano odredbom članka 20. stavak 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Stoga dobavljač treba ispraviti poreznu osnovicu za odobreni popust, u obračunskom razdoblju u kojem je porezna osnovica promijenjena, kako je propisano člankom 8. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Molimo da o navedenom izvijestite stranku.
Povratak na prethodnu stranicu