Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/02-01/335
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 20.09.2002
Umanjenje porezne osnovice
Društvo "A", postavilo nam je pitanje može li se u računima za primljene predujmove za novoizgrađene nekretnine, porezna osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost umanjiti vrijednost zemljišta i naknade za komunalno uređenje zemljišta i na koji način u tom slučaju izdati račun u skladu s odredbom članka 15. stavak 3. Zakona, na koje odgovaramo.
Prema odredbi članka 7. stavak 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), za primljene predujmove porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem su predujmovi naplaćeni.
Nastanak porezne obveze u slučaju primitka predujmova je izuzetak u odnosu prema propisanom temeljnom načelu oporezivanja prema izdanim računima Razlog propisivanja obveze plaćanja poreza na primljeni predujam je taj što je zakonodavac smatrao da državni proračun treba dobiti porez na dodanu vrijednost koji se odnosi na buduću isporuku koja podliježe oporezivanju, najkasnije kad se obavi plaćanje.
Isporuka novoizgrađenih nekretnina podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost, ali se prema odredbi članka 51. stavak 14. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), naknadom, a time niti poreznom osnovicom za isporučenu novoizgrađenu nekretninu ne smatra vrijednost zemljišta i komunalne naknade za uređenje zemljišta.
U tom smislu se i dio predujma koji se odnosi na dio naknade koji se izuzima iz porezne osnovice pri stvarnoj isporuci dobra, izuzima iz porezne osnovice i pri utvrđivanju obveze poreza na dodanu vrijednost iz primljenog predujma. U računu za primljeni predujam potrebno je posebno iskazati dio predujma za isporučeno dobro - novoizgrađenu nekretninu koji predstavlja osnovicu za obračun poreza u smislu odredbe članka 8. stavak 1. Zakona i članka 51. stavak 1. i stavak 14. Pravilnika i iz kojeg se prema odredbi članka 78. stavak 1. Pravilnika, preračunanom stopom izračuna obveza poreza na dodanu vrijednost i dio naknade (vrijednost zemljišta i komunalne naknade za uređenje zemljišta) koji ne ulazi u poreznu osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost pri isporuci novoizgrađenih nekretnina.
Račun za primljeni predujam s podacima o poreznoj osnovici za obračun poreza, koji primatelj predujma - porezni obveznik ispostavlja uplatitelju predujma - poreznom obvezniku mora sadržavati podatke koji su propisani u članku 15. stavak 3. Zakona, da bi primatelj računa-uplatitelj predujma mogao odbiti pretporez po tom računu. Porezni obveznici - izdavatelj i primatelj računa za predujam obvezni su račune za predujam voditi u posebnim poreznim evidencijama (Knjizi izdanih računa za predujmove i Knjizi primljenih računa za predujmove) odvojeno od računa za redovne isporuke. Ispostavljeni račun za predujam je isprava u smislu i za potrebe Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Kad dođe do isporuke tada se račun za predujam stornira, a ispostavlja se račun u kojem se zaračunava stvarna isporuka.
Povratak na prethodnu stranicu