Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/02-01/172
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 25.04.2002
Obračunavanje PDV-a na brod kupljen na javnoj dražbi
Tvrtka "A" obratila nam se s pitanjem obračunavanja PDV-a na izlicitiranu cijenu broda postignutu na sudskoj dražbi na kojoj je prodavana imovina stečajnog dužnika "B", koji je u računu za prodani brod na izlicitiranu cijenu dodao iznos PDV-a, za što stranka smatra da je dovedena u zabludu naknadnim zaračunavanjem PDV-a na izlicitiranu cijenu, na koje odgovaramo.
Prema odredbi članka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) i članka 16. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01), isporuke u postupku stečaja podliježu oporezivanju, a porezni obveznik je stečajni dužnik, bez obzira što je u okviru stečajnog postupka imovina prodana putem suda na javnoj dražbi.
Prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona, osnovica poreza na dodanu vrijednost je naknada za isporučeno dobro ili obavljenu uslugu. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobra ili usluge treba dati ili platiti za isporučena dobra, osim poreza na dodanu vrijednost.
Porez na dodanu vrijednost je neizravni porez kojeg porezni obveznik-isporučitelj dobra ili usluge u pravilu u cijeni dobra ili usluge prevaljuje na kupca dobara i usluga. Hoće li taj čin prevaljivanja poreza u cijeni dobra ili usluge na kupca biti ostvaren ili ne, nije predmet poreznog propisa već obvezno-pravnog odnosa između isporučitelja i kupca.
U slučaju kada nije posebno precizirano da se ugovorena naknada za isporučeno dobro ili uslugu uvećava za iznos poreza te na taj način porez nije prevaljen na kupca i tada prema odredbama Zakona, postoji za isporučitelja dobra ili usluge obveza plaćanja poreza. Tada se prema odredbi članka 8. Zakona i članka 51. Pravilnika, primjenjuje "načelo bruto metode" i porezni obveznik obvezu PDV-a izračunava primjenom preračunate stope od 18,0328% na ostvarenu naknadu.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu