Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:423-01/02-01/12
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 28.03.2002
Porez na dodanu vrijednost
U povodu pisma Hrvatske industrije "A", zastupan po stečajnom upravitelju "B", i pitanja o plaćanju poreza na dodanu vrijednost po ugovoru o prodaji dijela imovine te tvrtke, te oslobođenju od plaćanja poreza na promet nekretnina, u nastavku odgovaramo.
1. Člankom 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), propisano je da kod prijenosa gospodarske cjeline ili pogona u cijelosti, poreznu osnovicu čini pojedinačna naknada za svaki preneseni predmet s tim, da zbroj svih tih pojedinačnih naknada čini ukupnu naknadu za tu gospodarsku cjelinu ili pogon umanjenu za vrijednost nekretnina koje se oporezuju po posebnom propisu. Preuzeti se dugovi ne odbijaju od osnovice. Istim člankom je propisano da, ako obračunani porez na dodanu vrijednost pri stjecanju gospodarske cjeline ili pogona stjecatelj u cijelosti može odbiti kao pretporez, tada se ne plaća porez na dodanu vrijednost, a taj se prijenos smatra neoporezivim.
Članak 55. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj, 60/96. do 54/01.), propisuje da se prilikom prijenosa gospodarske cjelina ili pogona porezna osnovica utvrđuje prema naknadi za svako pojedinačno isporučeno dobro, a ako pri isporuci nije utvrđena naknada za svako isporučeno dobro, tada je potrebno utvrđeni ukupni iznos naknade za prenesenu gospodarsku cjelinu ili pogon podijeliti na naknadu za svako preneseno dobro pri čemu se polazi od knjigovodstvene vrijednosti dobara utvrđene u posljednjoj bilanci isporučitelja. Nekretnine koje su u sastavu gospodarske cjeline ili pogona, a koje se ne smatraju novoizgrađenim u smislu članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona, podliježu oporezivanju prema posebnom propisu.
Ako se prema Ugovoru o prodaji dijela imovine tvrtke "A" u stečaju radi o djelomičnoj prodaji opreme i nekretnina, tada se ne mogu primijeniti odredbe članka 8. stavka 8. Zakona koje se odnose na isporuku gospodarske cjeline ili pogona, jer je riječ o isporuci dijela opreme (imovine) tvrtke, što podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost, osim nekretnina koje se oporezuju po posebnom propisu.
Iz predočenog Ugovora zaključujemo da je riječ o starim nekretninama pa ne podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.
2. Činjenica je da se nekretnine koje su predmet kupoprodajnog ugovora o prodaji dijela imovine tvrtke "A" u stečaju kupcu "C" iz Zagreba nalaze na području posebne državne skrbi, međutim, smatramo da se ne može primijeniti porezno oslobođenje iz članka 15. stavak 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, br. 44/96, 57/96 ispr. 124/97, 73/00, 87/00 ispr. i 94/01), budući da je sjedište kupca te nekretnine izvan područja posebne državne skrbi, tj. kupac ima sjedište u Zagrebu.
Odredbama članka 2. stavak 2. Zakona, propisano je da prava iz ovoga Zakona ostvaruju fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi i pravne osobe koje imaju sjedište na tom području. Pošto kupac "C" nema sjedište na području posebne državne skrbi, razvidno je da se ne mogu primijeniti odredbe koje propisuju porezno oslobođenje.
Odgovor proslijedite podnositelju zahtjeva.
Povratak na prethodnu stranicu