Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/05-01/325
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 24.02.2006
Prihodi ostvareni od naknada za izdane garancije, kamatu i sl.

Na ponovni upit Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG) u svezi s obvezom poreza na dodanu vrijednost od prihoda koje ostvari od naknada za izdane garancije, kamatu, certificiranja konzultanata i sl. odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 47/95 do 90/05), tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave, političke stranke, sindikati i komore ne smatraju se poduzetnicima u smislu odredbe članka 2. stavak 3. Zakona, ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica, tada će Porezna uprava rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost.

 

HAMAG i slične agencije nisu prema odredbama Zakona o sustavu državne uprave (Nar. nov., broj 190/03-proč.tekst i 199/03) navedene kao tijela državne uprave te se na njih ne mogu primijeniti odredbe članka 6. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

U skladu s navedenim, Agencija HAMAG  ispunjava uvjete koji je čine poduzetnikom u smislu odredbi članka 2. stavak 3. Zakona, a ako vrijednost oporezivih isporuka koje obavi prelazi iznos od 85.000,00 kuna, Agencija HAMAG je obveznik poreza na dodanu vrijednost u smislu odredbi članka 6. stavak 1. Zakona i ima pravo na odbitak pretporeza.

 

Činjenica da Agencija ne obavlja profitnu djelatnost odnosno da ne ostvaruje profit nema nikakvog utjecaja pri utvrđivanju statusa obveznika poreza na dodanu vrijednost.

 

Ako Agencija obavlja oporezive i oslobođene isporuke, tada se može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na oporezive isporuke kako je to propisano odredbom članka 20. stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Podjela se obavlja u skladu s odredbom članka 117. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 60/96 do 153/059).

 

Obveza poreza na dodanu vrijednost nije nikakva zapreka u slučaju financiranja malog gospodarstva pod povoljnijim uvjetima, jer se radi o poduzetnicima koji su po sili Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porezni obveznici ili to na vlastiti zahtjev mogu postati, pa porez koji im zaračuna Agencija HAMAG mogu odbiti kao pretporez i on im ne čini trošak poslovanja.

 

Molim da se našim mišljenjem upoznate stranku.

Povratak na prethodnu stranicu