Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/06-01/35
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 03.03.2006
Stjecanje statusa stalnog obveznika poreza na dodanu vrijednost

        Navedenim dopisom obratili ste nam se za očitovanje o stjecanju statusa stalnog obveznika poreza na dodanu vrijednost. Naime, gospodin 'A' 1. srpnja 2003. godine počeo je obavljati samostalnu građevinsku djelatnost. U 2004. godini ostvario je isporuke u vrijednosti većoj od 85.000,00 kuna, međutim na traženje Porezne uprave nije podnio zahtjev za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost nego je podnio pismenu izjavu u kojoj navodi da prijavu za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost nije podnio iz razloga što od osnutka obrta svoje izolacijske usluge na građevinama obavlja isključivo u Republici Sloveniji te se poziva na članak 40. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) prema kojem prijavu za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost ne podnose poduzetnici iz članka 11. Zakona, koji obavljaju isporuke oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza.

 

         U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

 

         Odredbom članka 2. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) propisano je da se poduzetnikom, u smislu ovog zakona, smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.

 

         Obveznik poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 6. stavak 1. točka 1. Zakona među ostalim je poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge iz članka 2. stavak 1. Zakona.

 

         U članku 34. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost navedeno je da su stalni porezni obveznici poduzetnici koji obavljaju oporezive isporuke dobara ili usluga iz članka 2. stavak 1. Zakona.

 

         Prema članku 5. stavak 4. točka 1. Zakona i članku 33b. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto gdje se nalazi nekretnina ako se radi o uslugama u svezi s tom nekretninom, uključujući i najam ili zakup.

 

         Shodno navedenom, gospodin 'A' poduzetnik je u smislu odredbe članka 2. stavak 3. Zakona. Obzirom da je ostvario isporuke dobara i usluga u vrijednosti većoj od 85.000,00 kuna, postaje stalni obveznik poreza na dodanu vrijednost po sili zakona u smislu članka 34. stavak 6. Pravilnika, neovisno o tome što svoje usluge obavlja u Republici Sloveniji. Naime, izolacijske usluge koje se obavljaju na nekretnini nisu oslobođene poreza na dodanu vrijednost, nego prema odredbama članka 5. stavak 4. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, a to je u konkretnom slučaju Republika Slovenija.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu