Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/06-01/87
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 18.04.2006
Porez na dodanu vrijednost - obiteljski dom za starije i nemoćne
Gospođa "A" vlasnica Obiteljskog doma "B", kao fizička osoba samostalno obavlja socijalnu djelatnost obiteljskog doma
za starije i nemoćne osobe. Ured državne uprave, Služba za
društvene djelatnosti izdao je gospođi "A" rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjeni svi propisani uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika za obavljanje socijalne djelatnosti obiteljskog doma za starije i nemoćne osobe. U vezi
navedenog postavljen je upit treba li se gospođa "A" upisati u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost s obzirom na djelatnost koju obavlja i činjenicu da je u 2005. godini ostvarila isporuke dobara i usluga u vrijednosti većoj od 85.000,00 kuna.

Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.

Prema odredbi članka 2. stavak 1. točka l, Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) na isporuke dobara i usluga koje obavi poduzetnik u okviru svoje gospodarske ili poduzetničke djelatnosti u tuzemstvu uz naknadu plaća se porez na dodanu vrijednost.

Poduzetnikom se prema članku 2. stavak 3. Zakona i članka 29. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05) smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda. Osoba koja ispunjava sva tri uvjeta istodobno poduzetnik je u smislu odredbi Zakona o porez na dodanu vrijednost.

Plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema članku 11. stavak 1. točka 6. i članka 62. Pravilnika oslobođene su usluge i isporuke dobara što ih obavljaju ustanove socijalne skrbi u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad tih ustanova.

Shodno navedenim odredbama na isporuke dobara i usluge koje u okviru Obiteljskog doma "B", pruža vlasnica "A" ne može se primijeniti oslobođenje iz članka 11. stavak 1. točka 6. Zakona, obzirom da Obiteljski dom nije ustanova socijalne skrbi koja obavlja djelatnosti prema posebnim propisima, nego gospođa "A" obavlja samostalnu djelatnost i poduzetnik je u smislu odredbe članka 2. stavak 3. Zakona.

Obzirom da je gospoda "A" u 2005. godini ostvarila oporezive isporuke dobra i usluga iz članka 2. Zakona u vrijednosti većoj od 85.000,00 kuna, obveznikom poreza na dodanu vrijednost postaje po sili zakona od 1. siječnja 2006. godine i obvezna je upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema odredbama članka 40. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu