Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/05-01/281
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 10.11.2005
Istupanje nositelja obrta iz zajedničkog obrta
OBRTNIČKA KOMORA ZADARSKE ŽUPANIJE, Udruženje obrtnika Zadar, iz Zadra, obratila nam se s upitom o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza, na dodanu vrijednost prilikom istupanja nositelja obrta iz zajedničkog obrta. Porezna obveznica obavlja samostalni uslužni obrt, te bi u poslovanje uvela supruga, a samostalni obrt bi postao zajednički obrt. Nakon nekog vremena obveznica namjerava istupiti iz zajedničkog obrta, a obrt bi dalje nastavio voditi suprug. Obrtnica je obveznica poreza na dodanu vrijednost i u popisu dugotrajne imovine obrta nalazi se osobni automobil za nabavu kojeg je iskorišteno pravo na odbitak pretporeza.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 37. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br.49/03-pročišćeni tekst), propisano je da radi obavljanja gospodarskih djelatnosti dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt, koji posluje pod zajedničkom tvrtkom. Međusobni odnosi u zajedničkom obrtu uređuju se pisanim ugovorom.
Prema članku 39. stavku 2. Zakona o obrtu, ako fizička osoba pristupi u obrt ili istupi iz zajedničkog obrta, obavljanje obrta se nastavlja. Navedene promjene se prijavljuju nadležnom županijskom uredu, koji te promjene upisuje u obrtni registar.
Člankom 2. stavkom 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05), propisano je da se poduzetnikom u smislu ovog Zakona smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.
Odredbom članka 29. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 60/96 do 77/04-ispravak), propisano je ako udruženje osoba (poduzetnika) nije pravna osoba, ugovorom o udruživanju mora se utvrditi jednog člana udruženja obveznikom poreza na dodanu vrijednost. Ako ugovorom isti nije određen, Porezna uprava će odrediti jednu fizičku osobu, člana udruženja, poreznim obveznikom. Za porezne obveze udruženja osoba članovi odgovaraju solidarno.
Sukladno navedenom, dvije ili više fizičkih osoba može obavljati zajednički obrt, a obavljanje obrta se nastavlja, neovisno o pristupanju ili istupanju fizičkih osoba u obrt ili iz obrta, ako je to utvrđeno ugovorom i upisano u obrtni registar. Kad nositelj zajedničkog obrta koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost istupa iz obrta, drugi član zajedničkog obrta trebao bi se upisati u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, te dalje nastaviti sa obavljanjem samostalne obrtničke djelatnosti uz preuzimanje svih prava i obveza iz obrta.
Ako automobil koji je upisan u popis dugotrajne imovine i dalje ostaje u popisu dugotrajne imovine obrta i služi za obavljanje djelatnosti, tada nema obveze plaćanja i obračunavanja poreza na dodanu vrijednost dok ne dođe do prestanka obavljanja obrtničke djelatnosti.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu