Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/05-01/276
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 28.10.2005
Izlaz iz sustava poreza na dodanu vrijednost
Porezni obveznik "A", Lumbarda, obratio nam se dopisom u kojem navodi da se bavi vinogradarstvom i da je u 2002. godini upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost temeljem oporezivih isporuka većih od 85.000,00 kuna. U 2004. godini oporezive isporuke su bile manje od 85.000,00 kuna, međutim porezni obveznik nije u roku obavijestio nadležnu ispostavu Porezne uprave da više ne želi biti obveznik poreza na dodanu vrijednost, te je nadležna ispostava izdala rješenje kojim ga je obvezala da i sljedećih 5 godina bude obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni obveznik nije izjavio žalbu protiv rješenja, a u dopisu navodi loše financijske prilike zbog kojih sada traži izlaz iz sustava poreza na dodanu vrijednost.
U nastavku odgovaramo,
Odredbom članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95 do 90/05), porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.
Odredbom članka 34. stavak 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 60/96 do 77/04-ispravak), propisano je da poduzetnik koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, a tijekom tekuće godine ostvari isporuke koje bi bile oporezive u vrijednosti preko 85.000,00 kuna, postaje poreznim obveznikom od 1. siječnja iduće godine.
Člankom 34. stavak 8. Pravilnika, propisano je da poduzetnik koji je po sili zakona postao porezni obveznik, o činjenici da je u prethodnoj godini ostvario promet manji od 85.000,00 kuna i da ne želi i dalje biti porezni obveznik, podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave pisani zahtjev do 15. siječnja tekuće godine. Poduzetnik koji ne podnese zahtjev u propisanom roku, ostaje porezni obveznik sljedećih pet godina na temelju rješenja nadležne ispostave Porezne uprave.
Prema navodima u dopisu, porezni obveznik nije u 2004. godini imao oporezive isporuke veće od 85.000,00 kuna, ali nije ni u propisanom roku obavijestio nadležnu ispostavu Porezne uprave da ne želi i dalje biti obveznik poreza na dodanu vrijednost, te je prema spomenutim odredbama Zakona dužan ostati u sustavu poreza na dodanu vrijednost sljedećih pet kalendarskih godina neovisno o veličini oporezivih isporuka dobara i usluga što je i utvrđeno rješenjem Porezne uprave, Ispostave Korčula Klasa: UP/I-410-19/05-02/9, Ur.broj: 513-07-19-02/05-01 od 01.03.2005. godine. Ako porezni obveznik prestane sa obavljanjem djelatnosti i trajno odjavi obavljanje djelatnosti kod nadležnog tijela, te ako bude brisan iz registra poreznih obveznika prestaje biti poduzetnik u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Tek tada uz ispunjenje uvjeta iz članka 32. stavak 6. Pravilnika, porezni obveznik može biti brisan iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost i prije isteka roka od pet godina.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu