Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/02-01/266
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 16.07.2002
Izdavanje računa za usluge ustanova
Središnji registar osiguranika - REGOS postavio nam je pitanje podliježu li obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost naknade za obavijesti o novčanoj vrijednosti imovine na računima koje će, na temelju članka 87. stavak 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, 49/99 i 63/00) davati osiguranicima - članovima fonda (na njihov zahtjev).
Osim toga, postavljaju upit može li se potvrda o podacima unesenim u registar što je daju osiguraniku, a koja je javna isprava prema članku 16. stavak 1. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (Narodne novine, broj 114/01), svrstati u jednu od postojećih tarifa upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama ili je potrebno izvršiti dopunu tarifnog dijela toga Zakona.
Na navedene upite odgovaramo u nastavku.
1. Prema odredbi članka 2. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 127/00) poduzetnikom se, u smislu toga Zakona, smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.
Člankom 6. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da je porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge i čija je vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj godini bila veća od 85.000,00 kuna, kako je propisano člankom 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Iz spisa predmeta proizlazi da je u dijelu davanja obavijesti osiguranicima - članovima fonda o novčanoj vrijednosti imovine na računima (uz naknadu) riječ o obavljanju poduzetničke djelatnosti. Stoga smo mišljenja da, ako s tog osnova REGOS u ovoj godini ostvari više od 85.000,00 kuna, takve naknade podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2003. godine.
2. U svezi s upitom može li se potvrda koju REGOS daje osiguraniku o podacima unesenim u registar svrstati u jednu od postojećih tarifa upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, od broja 8/96 do 116/00) naše je mišljenje da se navedena potvrda, koja je prema odredbi članka 16. stavak 1. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (Narodne novine, broj 114/01) javna isprava, može podvesti pod opće pristojbe Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama (Tarifni broj 1 i Tarifni broj 4).
Povratak na prethodnu stranicu