Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/02-01/103
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zagreb, 10.05.2002
Obračun PDV-a u računima
Društvo "A", postavilo nam je pitanje o obračunu PDV-a u računima koje mjesečno ispostavljaju za zajedničku pričuvu. Postupaju na način da PDV-e sadržan u računima dobavljača odbijaju kao pretporez, a za izdane račune suvlasnicima poslovnog tornja zaračunavaju PDV-e. Među suvlasnicima tornja su osobe koje su obveznici PDV-a kao i osobe koje nisu obveznici PDV-a.
Naše je mišljenje:
Prema odredbi članka 2. i članka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), porezu na dodanu vrijednost načelno podliježu isporuke dobara i usluga, koje obavi poduzetnik-porezni obveznik u tuzemstvu uz naknadu.
Sredstva zajedničke pričuve koja vlasnici stambenog ili poslovnog prostora, na temelju odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96) i provedbenih propisa, uplaćuju na poseban račun zgrade i koja služe za podmirenje troškova održavanja zajedničkih dijelova zgrade u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ne predstavljaju naknadu za obavljenu isporuku ili uslugu jer u smislu odredbi Zakona, pri uplati sredstava zajedničke pričuve, između upravitelja zgrade i vlasnika odnosno suvlasnika ne postoji oporeziva isporuka, a sredstva uplaćena na posebnom računu su sredstva suvlasnika kojima će se plaćati obavljeni radovi na zgradi.
Do isporuke koja načelno podliježe oporezivanju dolazi kada izvršitelj ili isporučitelj obavi neku uslugu ili isporuku vezano za održavanje zgrade po nalogu upravitelja, a ta isporuka se plaća iz sredstava zajedničke pričuve.
U poreznom smislu nema zapreke da upravitelj zgrade-porezni obveznik po ulaznim računima za obavljene radove odbije pretporez, a onda kao izvršitelj radova prema obvezno-pravnom odnosu koji postoji između njega i suvlasnika zgrade, zaračunava obavljene radove suvlasnicima i pri tom je obvezan na zaračunate radove obračunati PDV-e.
Suvlasnici-porezni obveznici mogu odbiti pretporez po računima za izvedene radove koje im je zaračunao upravitelj zgrade, dok suvlasnici koji nisu porezni obveznici nemaju pravo na odbitak pretporeza i u tom smislu su krajnji potrošači koji snose PDV-e zaračunan za obavljene radove na zgradi kao i za sva druga dobra i usluge koje nabavljaju za svoju djelatnost.
Naknada za uslugu upravljanja zgradama koju obračunava upravitelj također načelno podliježe PDV-u, ako je upravitelj obveznik PDV-a.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.

Povratak na prethodnu stranicu