Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/02-01/304
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 08.04.2002
Obveznik poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit
Ispostava Porezne uprave postavila nam je upit je li Leksikografski zavod Miroslav Krleža iz Zagreba, obveznik PDV-a i poreza na dobit, budući da su osnovani temeljem Uredbe Vlade kao državna ustanova od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku. Knjigovodstvo vode prema Zakonu o računovodstvu proračuna, a prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna spadaju u znanstvene djelatnosti i do sada nisu bili obveznici poreza na dobit.
Naše je mišljenje:
1. Prema odredbi članka 2. stavak 7. Zakona o porezu na dobit („Narodne novine", broj 127/00), državne ustanove nisu obveznici poreza na dobit. Iznimno, ako obavljaju gospodarsku djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.
Pri procjeni jesu li državne ustanove odnosno u ovom slučaju Leksikografski zavod, obveznik poreza na dobit ili ne, treba sagledati određene elemente na temelju kojih se može donijeti odluka o njegovom statusu. Prije svega treba vidjeti tko raspolaže s dobiti odnosno viškom prihoda nad rashodima ostvarenim u poslovanju i na koji način, tko pokriva možebitne gubitke poreznog obveznika, koliki je udio obveznika u ostvarenom prometu grupacije izdavača Hrvatske i dr.
U svakom slučaju, inicijativa da Porezna uprava nekoj državnoj ustanovi utvrdi status obveznika poreza na dobit treba poteći od ispostave Porezne uprave koja je u stalnom kontaktu s poreznim obveznikom i može prikupiti raspoložive podatke koji su potrebni za donošenje odluke. Na temelju tako obrađenog prijedloga Središnji ured Porezne uprave može se očitovati o konačnom poreznom statusu državne ustanove.
2. Obveznik PDV-a je prema odredbi članka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine", broj 47/95 do 73/00), poduzetnik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge, osim poduzetnika iz članka 22. stavak l. Zakona. Poduzetnikom se prema odredbi članka 2. stavak 3. Zakona, smatra svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda.
Za status poduzetnika, a time i poreznog obveznika nije bitno ostvarivanje dobiti, budući da je PDV porezni oblik kojim se oporezuju isporuke dobara i usluga. Da bi pravna ili fizička osoba bila poduzetnik, a time i mogući porezni obveznik u smislu Zakona o PDV-u, nije uvjet da se smatra poduzetnikom i prema drugim zakonima.
Prema tome, Leksikografski zavod Miroslav Krleža je obveznik PDV-a.
Povratak na prethodnu stranicu