PROJEKTI

Porezna uprava sudjeluje u nizu projekata koji su prepoznati kao optimalna forma jačanja kapaciteta, provedba reformi te prilagodba pravnoj stečevini Europske unije.

 

Najvažniji projekti u kojima Porezna uprava sudjeluje su:

 

IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) - projekt Europske unije čiji je osnovni cilj pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije te jačanju kapaciteta za provedbu novih zakona i propisa. 

Program Prijelaznog instrumenta financiranja (Transition Facility) - program koji je propisan Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, a predstavlja vezu financiranja između IPA programa i financiranja iz EU strukturnih fondova.