POREZ NA PROMET NEKRETNINA

 

​POREZNI OBVEZNIK ​Stjecatelj vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj kad se na takvo stjecanje ne plaća porez na dodanu vrijednost (PDV).
​POREZNA OSNOVICA / PREDMET OPOREZIVANJA ​Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost nekretnine je cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje nekretnina, na koje se plaća porez na dodanu vrijednost.
​STOPA / IZNOS ​3%
​NAZIV I BROJ RAČUNA

​Račun poreza na promet nekretnina grada / općine

 

Otvori cijelu tablicu u novom prozoru 


GRAD/OPĆINA RAČUN
​ ​
​PROPISI Zakon o porezu na promet nekretnina NN 115/16, 106/18
Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina NN 1/17