POPUNJAVANJE OBRASCA INO-DOH

 
U Obrazac INO-DOH upisuju se:
 
 1. podaci o Područnom uredu i nadležnoj ispostavi Porezne uprave
 2. podaci o isplatitelju primitka
 3. podaci o poreznom obvezniku, primitku iz inozemstva rezidenta i tuzemnom neoporezivom primitku nerezidenta, porezu na dohodak i prirezu
 4. popis priloženih isprava
 5. napomena poreznog obveznika/opunomoćenika/poreznog savjetnika
 
1. Podaci o Područnom uredu i nadležnoj ispostavi Porezne uprave
 • Područni ured
   
 • Ispostava
  Upisuje se naziv Područnog ureda  i nadležne ispostave Porezne uprave prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija. 
2. Podaci o isplatitelju/podnositelju primitka 
 • Naziv / ime i prezime
  Obvezno se upisuju podaci o nazivu odnosno imenu i prezimenu podnositelja Obrasca INO-DOH, napominjemo da podnositelj Obrasca INO-DOH može biti porezni obveznik, isplatitelj primitka ili druga ovlaštena osoba.
   
   
 • Osobni identifikacijski broj
  Obvezno se upisuje osobni identifikacijski broj podnositelja Obrasca INO-DOH. 
3. Podaci o poreznom obvezniku, primitku iz inozemstva rezidenta i tuzemnom neoporezivom primitku nerezidenta, porezu na dohodak i prirezu
 • Redni broj
  Upisuju se redni brojevi od 1. Pa nadalje. Pod jednim rednim brojem upisuje se pojedinačni inozemni dohodak, pa za pojedinog poreznog obveznika može postojati više redaka.
   
   
 • Ime i prezime
  Upisuje se ime i prezime poreznog obveznika primatelja primitka
   
   
 • Osobni identifikacijski broj primatelja primitka –
  i nerezidenti kojima se isplaćuje neoporeziv dohodak moraju imati OIB.
   
 • Oznaka države rezidentnosti poreznog obveznika – nerezidenta prema popisu koji se objavljuje na Internet stranici Porezne uprave Republike Hvatske
  Prema popisu država koji se objavi na Internet stranici Porezne uprave Republike Hrvatske.
   
   
 • Porezni broj u državi rezidentnosti 
  Prilikom isplata neoporezivog primitka nerezidentu obvezno se upisuje porezni broj koji nerezident ima u svojoj državi rezidentnosti
   
   
 • IBAN računa u banci – upisuje se IBAN (Međunarodni broj bankovnog računa) ili broj računa u drugom obliku, ukoliko porezni obveznik rezident primatelj primitka iz inozemstva ima otvoren bankovni račun u inozemstvu na koji prima primitak iz inozemstva ili u inozemstvu
  Upisuje se broj bankovnog računa u inozemstvu ukoliko porezni obveznik rezident primatelj primitka iz inozemstva ima otvoren bankovni račun u inozemstvu na koji prima primitak iz inozemstva ili u inozemstvu. Ukoliko primitak prima na više računa u inozemstvu, upisuju se svi računi.
   
   
 • Država isplatitelja primitka / međunarodna organizacija isplatiteljica primitka,
  a ako je država rezidentnosti isplatitelja primitka različita od države izvora primitka upisuje se država izvora primitka, osim u slučajevima isplate primitka od međunarodne organizacije
   
 • Oznaka države isplatitelja primitka / međunarodne organizacije isplatiteljice primitka
  Upisuje se oznaka države rezidentnosti isplatitelja prema popisu koji sInternetjuje na Internet stranici Porezne uprave Republike Hrvatske ili međunarodne organizacije isplatiteljice primitka, a ako je država rezidentnosti isplatitelja primitka različita od države izvora primitka upisuje se država izvora primitka, osim u slučajevima isplate primitka od međunarodne organizacije.
   
   
 • Opis primitka
  - ako primitak ime obilježje radnog odnosa upisati plaću,
  - ako primitak ima obilježje mirovine upisati mirovina, 
  - ako primitak ima obilježje imovine i imovinskih prava upisati imovina i imovinska prava,
  - ako primitak ima obilježje kapitala upisati kapital,
  - ako primitak ima obilježje osiguranja upisati osiguranje,
  - ako primitak ima obilježje ugovora o djelu upisati ugovor o djelu,
  - ako primitak ima obilježje autorskog honorara upisati autorski honorar,
  - ako primitak ima obilježje umjetničkog honorara upisati umjetnički honorar,
  - ako primitak ima obilježje naknade sportašima upisati sportski honorar,
  - ako primitak ima obilježje naknade članova skupština i nadzornih odbora upisati naknada članova uprave ili
  - za ostali nenavedeni primitak upisati drugi dohodak
   
   
 • Oznaka vrste primitka 
  Upisuje se oznaka primitka iz Šifarnika INO-DOH.
   
   
 • Vrsta primitka prema pojedinom ugovoru o izbjegavanju vostrukog oporezivanja
  Ovisno o vrsti primitka upisuje se broj članka koji se odnosi na navedeni primitak
   
   
 • Vrsta primitka prema OECD-u:
  - ako se radi o dohotku od nekretnina (članak 6.) upisuje se 6,
  - ukoliko se radi o dohotku od dividendi (članak 10.) upisuje se 10,
  - ukoliko se radi o dohotku od kamata (članak 11.) upisuje se 11,
  - ukoliko se radi o dohotku od naknada za autorska prava (članak 12.) upisuje se 12,
  - ukoliko se radi o dohotku od otuđenja imovine (članak 13.) upisuje se 13,
  - ukoliko se radi o dohotku od samostalne djelatnosti (bivši članak 14.) upisuje se 7 ili 14,
  - ukoliko se radi o dohotku od nesamostalnog rada (članak 15.) upisuje se 15,
  - ukoliko se radi o dohotku od naknada članova uprave (članak 16.) upisuje se 16,
  - ukoliko se radi o dohotku umjetnika i športaša (članak 17.) upisuje se 17,
  - ukoliko se radi od dohotku od mirovine (članak 18.) upisuje se 18,
  - ukoliko se radi o dohotku od rada (plaća i/ili mirovina) u državnoj službi (članak 19.) upisuje se 19,
  - ukoliko se radi od dohotku koji ostvaruju studenti (članak 20.) upisuje se 20,
  - ukoliko se radi o ostalim vrstama dohotka (članak 21.) koji nisu navedeni u prethodnim člancima upisuje se 21,
  - ukoliko se radi od dohotku od imovine (članak 22.) upisuje se 22.
   
   
 • Primitak 
  Upisuje se primitak (oporeziv ili ne prema hrvatskim poreznim propisima) koji rezident ostvari iz inozemstva ili u inozemstvu te neoporezivi primitak koji nerezidentu isplaćuje hrvatski isplatitelj.
   
   
 • Izdatak 
  Upisuje se iznos izdatka:
  a) Iz članka 39. stavka 5. točke 1. Zakona i/ili izdatka iz članka 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, ako ostvareni primitak ima obilježje autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava i/ili naknade za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost. Izdatak se priznaje temeljem vjerodostojne dokumentacije propisane ovim Pravilnikom na način propisan za ostvareni primitak u tuzemstvu.
  b) iz članka 57. stavka 1. Zakona
  c) kapitalnih gubitaka iz članka 67. stavka 11. Zakona
  d) za uplaćene doprinose za obvezno osiguranje u tuzemstvu ili inozemstvu
   
   
 • Dohodak
  Upisuje se razlika između primitka i izdatka
   
   
 • Uplaćeni porez i prirez u tuzemstvu 
  Ako porezni obveznik nije iskoristio mogućnost ne plaćanja predujmova (te je podnosio JOPPD), a želi uračunati porez plaćen u inozemstvu.
   
   
 • Uplaćeni porez i prirez u inozemstvu 
  Upisuje se iznos poreza plaćenog u inozemstvu. Porez plaćen u inozemstvu može se uračunati samo na temelju potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili na temelju potvrde za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu
  • upisuje se »DA« ako porezni obveznik u trenutku–podnošenje Obrasca INO -DOH raspolaže s potvrdom inozemnog poreznog tijela/ovlaštene osobe  o uplaćenom porezu u inozemstvu i istu dostavlja uz Obrazac INO-DOH
  • ako je u 18.1. upisano “NE” u ovom polju se upisuje »DA« ako porezni obveznik  odnosno podnositelj obrasca izjavljuje da će potvrdu inozemnog poreznog tijela/ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu dostaviti do 30.11. tekuće godine za prethodnu godinu, a ako obveznik neće biti u mogućnosti ili ne želi dostaviti potvrdu inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili potvrdu za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu upisuje se «NE” temeljem čega će Porezna uprava donijeti rješenje bez čekanja roka 30.11. te bez uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu
 • Metoda izbjegavanja dvostrukog oporezivanja koja se primjenjuje u pojedinom slučaju
  Za metodu izuzimanja upisuje se »I«, a za metodu uračunavanja (odbitka) upisuje se »U«, ako navedeno podnositelj obrasca zna. Ako se radi o neoporezivom primitku upisuje se »I«.
   
   
 • Iznos poreza koji se može uračunati - upisuje se iznos poreza plaćenog u inozemstvu koji se može uračunati
  Upisuje se iznos poreza plaćenog u inozemstvu koji se može uračunati pri obračunu konačnih poreza, ako navedeno podnositelj obrasca zna
   
   
 • Ukupno za povrat/uplatu – upisuje se iznos poreza za koji je potrebno obaviti povrat/uplatu
  Upisuje se iznos poreza za koji je potrebno obaviti povrat/uplatu pri obračunu konačnih poreza, ako navedeno podnositelj obrasca zna.
   
4. Popis priloženih isprava 
Pod popis priloženih isprava upisuje se dokumentacija koju je porezni obveznik dostavio uz Obrazac INO-DOH (potvrda inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu/potvrda za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu kao i ostala dostavljena dokumentacija) 
 
5. Napomena poreznog obveznika/opunomoćenika/poreznog savjetnika 
Pod napomene poreznog obveznika
 
 
Obrazac INO-DOH za elektronsko popunjavanje preuzmite ovdje.