OBRAZAC INO-DOH

 

Člankom 90. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17 i 128/17) propisano je da u skladu s člankom 81. stavkom 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16) tuzemni poslodavci i/ili isplatitelj i/ili porezni obveznici sami za sebe, u slučaju obustave plaćanja predujmova poreza na dohodak, odnosno konačnog poreza na dohodak na način propisan člankom 81. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak i/ili u slučaju ostvarivanja primitaka rezidenata iz ili u inozemstvu koji ne podliježu oporezivanju i/ili u slučaju isplata u tuzemstvu nerezidentima koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da međunarodnim ugovorima nije uređeno drukčije, podatke o ostvarenom primitku i plaćenom porezu u inozemstvu koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak dostavljaju putem Obrasca INO-DOH.

Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 28. Zakona o porezu na dohodak ne podnose pisanu izjavu iz članka 81. stavka 3. I Obrazac INO-DOH iz članka 81. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak ukoliko su primici iz ili u inozemstvu uneseni u poslovne knjige i evidencije sukladno članku 34. Zakona o porezu na dohodak. Porezni obveznici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva ili u inozemstvu koja se u skladu s međunarodnim ugovorom izuzima od oporezivanja ne podnose Obrazac INO-DOH. Porezni obveznici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva ili u inozemstvu i plaćaju predujam poreza na dohodak po osnovi mirovine sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o porezu na dohodak mogu podnijeti Obrazac INO-DOH ukoliko žele uračunati porez plaćen u inozemstvu.

Obrazac INO-DOH ne podnosi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po osnovi mirovina koje isplaćuje nerezidentima Republike Hrvatske, a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, već se isti iskazuju na Obrascu JOPPD sukladno članku 77. Pravilnika. Obrazac INO-DOH ne podnosi se za neoporezive primitke koje neprofitne organizacije isplaćuju fizičkim osobama nerezidentima Republike Hrvatske do propisanog iznosa, a koji se iskazuju na Obrascu JOPPD sukladno članku 81. stavku 1. Pravilnika.

Obrazac INO-DOH dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu/uobičajenom boravištu tuzemnog poslodavca i/ili poslodavca izaslanog radnika i/ili isplatitelja i/ili prema prebivalištu/uobičajenom boravištu poreznog obveznika u slučaju ostvarivanja primitka izravno iz ili u inozemstvu bez posredstva tuzemnog isplatitelja do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. U slučaju kada se dostavlja Obrazac INO-DOH za više od 3 porezna obveznika odnosno fizičke osobe i/ili kada je podnositelj izvješća korisnik sustava elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna, Obrazac INO-DOH se obvezno podnosi elektroničkim putem u okviru sustava ePorezna na način propisan posebnim propisima te tehničkim i ostalim uputama.

 

Obrazac INO-DOH