INO-IZJAVA

 

Člankom 81. stavkom 3. Zakona  o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16) propisano je da porezni obveznik rezident koji po osnovi primitka ostvarenog iz inozemstva ili u inozemstvu u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak, odnosno konačni porez na dohodak, plaća u inozemstvu, nije obvezan plaćati predujam poreza na dohodak, odnosno konačni porez na dohodak, u tuzemstvu tijekom poreznog razdoblja, o čemu je obvezan izvijestiti Poreznu upravu u roku od osam dana od dana ostvarenog prvog primitka u tekućoj godini.


Člankom 89. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17 i 128/17) propisano je da ako su ispunjeni uvjeti iz članka 81. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak, tuzemni poslodavac za izaslanog radnika, odnosno sam porezni obveznik obvezan je, za dohodak iz inozemstva koji je sukladno Zakonu o porezu na dohodak i međunarodnim ugovorima oporeziv u tuzemstvu, pisanim putem izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu tuzemnog poslodavca izaslanog radnika i/ili prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika o obustavi plaćanja predujma poreza na dohodak u tuzemstvu.

Pisana izjava osobito sadrži: opće podatke o poslodavcu i poreznom obvezniku (OIB ili porezni broj u državi poslodavca, adresa sjedišta, odnosno prebivališta/uobičajenog boravišta), državi u ili iz koje se primitak ostvaruje, vrsti primitka, bankovnom računu na koji mu se primitak isplaćuje, razdoblju izaslanja za nesamostalni rad i ostalim podacima i to po svakom poreznom obvezniku, u roku od osam dana od dana ostvarenog prvog primitka u poreznom razdoblju. Neovisno o poreznom oslobođenju i podnesenoj pisanoj izjavi tuzemni poslodavac za izaslanog radnika, odnosno sam porezni obveznik, na zahtjev Porezne uprave obvezan je dostaviti isprave kojima se dokazuje pravo na porezno oslobođenje iz članka 81. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak. Pisana izjava se ne podnosi za dohodak za koji se podnosi Obrazac JOPPD.

 

INO-IZJAVA