OPĆENITA PITANJA I ODGOVORI

 
 

1. Za koje se primitke podnosi Obrazac INO-DOH?

2. Tko podnosi Obrazac INO-DOH?

3. Za koje se primitke ne podnosi INO-DOH?

4. U kojem se roku podnosi Obrazac INO-DOH?

5. Na koji način se podnosi Obrazac INO-DOH?

6. Što se prikazuje na Obrascu INO-DOH?

 

 

1. Za koje se primitke podnosi Obrazac INO-DOH?

U skladu s člankom 81. stavkom 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj, 115/16)

 • tuzemni poslodavci i/ili

 • isplatitelj i/ili

 • porezni obveznici sami za sebe  

u slučaju  

 • obustave plaćanja predujmova poreza na dohodak, odnosno konačnog poreza na dohodak na način propisan člankom 81. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak   i/ili

 • u slučaju ostvarivanja primitaka rezidenata iz ili u inozemstvu koji ne podliježu oporezivanju i/ili

 • porezni obveznici koji su plaćali predujmova poreza na dohodak, odnosno konačni porez na dohodak i podnosili propisano izvješće (JOPPD) tijekom godine, ali žele uračunati porez plaćen u inozemstvu sukladno ugorovima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i/ili

 • porezni obveznici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva ili u inozemstvu i plaćali su predujmove poreza na dohodak prema rješenju Porezne uprave, ali žele uračunati porez plaćen u inozemstvu sukladno ugorovima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i/ili

 • u slučaju isplata u tuzemstvu nerezidentima koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da međunarodnim ugovorima nije uređeno drukčije,

podatke o ostvarenom primitku i plaćenom porezu u inozemstvu koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak dostavljaju putem Obrasca INO-DOH.

 

2. Tko podnosi Obrazac INO-DOH?

Tuzemni poslodavac za izaslanog radnika, odnosno sam porezni obveznik iz stavka 3. ovoga članka, obvezan je dostaviti Poreznoj upravi podatke o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu, koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, i to na propisanom izvješću do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Isto se primjenjuje i u slučaju kada Republika Hrvatska u skladu s međunarodnim ugovorom izuzima taj dohodak od oporezivanja. Ako do navedenoga roka tuzemni poslodavac, odnosno sam porezni obveznik iz opravdanih razloga ne posjeduje podatak o uplaćenom inozemnom porezu, a isti želi uračunati u tuzemnu poreznu obvezu, o tome je dužan izvijestiti Poreznu upravu i naknadno dostaviti podatak o uplaćenom inozemnom porezu, a najkasnije do 30. studenog tekuće godine za prethodnu godinu.

 

3. Za koje se primitke ne podnosi INO-DOH?

 • porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 28. Zakona o porezu na dohodak

 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po osnovi mirovina koje isplaćuje nerezidentima Republike Hrvatske, a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, već se isti iskazuju na Obrascu JOPPD sukladno članku 77. Pravilnika  o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17 i 128/17)

 • neprofitne organizacije za neoporezive primitke koje isplaćuju fizičkim osobama nerezidentima Republike Hrvatske do propisanog iznosa, a koji se iskazuju na Obrascu JOPPD sukladno članku 81. stavku 1. Pravilnika  o porezu na dohodak

 • porezni obveznici koji ostvaruju mirovinu iz inozemstva ili u inozemstvu i plaćali su predujmove poreza na dohodak prema rješenju Porezne uprave (ali mogu podnijeti ako žele uračunati porez plaćen u inozemstvu sukladno ugorovima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja) i/ili

 • porezni obveznici koji su plaćali predujmova poreza na dohodak, odnosno konačni porez na dohodak i podnosili propisano izvješće (JOPPD) tijekom godine (ali mogu  podnijeti ako žele uračunati porez plaćen u inozemstvu sukladno ugorovima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja). 

 

4. U kojem se roku podnosi Obrazac INO-DOH?

Sukladno članku 81. Stavku 4. Zakona o porezu na dohodak tuzemni poslodavac za izaslanog radnika, odnosno sam porezni obveznik iz članka 81. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak obvezan je dostaviti Poreznoj upravi podatke o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu, koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, i to na propisanom izvješću do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Isto se primjenjuje i u slučaju kada Republika Hrvatska u skladu s međunarodnim ugovorom izuzima taj dohodak od oporezivanja. Ako do navedenoga roka tuzemni poslodavac, odnosno sam porezni obveznik iz opravdanih razloga ne posjeduje podatak o uplaćenom inozemnom porezu, a isti želi uračunati u tuzemnu poreznu obvezu, o tome je dužan izvijestiti Poreznu upravu i naknadno dostaviti podatak o uplaćenom inozemnom porezu, a najkasnije do 30. studenog tekuće godine za prethodnu godinu.

 

5. Na koji način se podnosi Obrazac INO-DOH?

Obrazac INO-DOH dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu/uobičajenom boravištu tuzemnog poslodavca i/ili poslodavca izaslanog radnika i/ili isplatitelja i/ili prema prebivalištu/uobičajenom boravištu poreznog obveznika u slučaju ostvarivanja primitka izravno iz ili u inozemstvu bez posredstva tuzemnog isplatitelja do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

U slučaju kada se dostavlja izvješće na Obrascu INO-DOH za više od 3 porezna obveznika odnosno fizičke osobe i/ili kada je podnositelj izvješća korisnik sustava elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna, izvješća se obvezno podnosi elektroničkim putem u okviru sustava ePorezna na način propisan posebnim propisima te tehničkim i ostalim uputama

 

6. Što se prikazuje na Obrascu INO-DOH?

Na Obrascu INO-DOH prikazuju se inozemni primitci hrvatskih poreznih rezidenata i neoporezivi tuzemni primici hrvatskih nerezidenata.