O NAMA

 

Porezna uprava je jedinstvena i samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa.

Porezna uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija, Porezna uprava.

 

DJELOKRUG RADA POREZNE UPRAVE

 

 

Porezna uprava:

 

-prikuplja, evidentira, obrađuje i provjerava podatke bitne za utvrđivanje porezne osnovice i naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja;

-uspostavlja i razvija sustav servisa te informira i educira porezne obveznike radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza; izrađuje obvezujuća mišljenja;

-sklapa sporazume o transfernim cijenama i sporazume o dobrovoljnom ispunjavanju poreznih obveza;

-utvrđuje porezne obveze, doprinose i druga javna davanja;

-organizira, prati i kontrolira naplate poreza, doprinosa i drugih javnih davanja;

-providi nadzor poslovanja poreznih obveznika u primjeni propisa iz nadležnosti Porezne uprave;

-suzbija porezne prijevare;

-vodi prekršajne postupke;

-analizira podatke o obračunanim i naplaćenim porezima, doprinosima i drugim javnim davanjima i planira porezne prihode;

-provodi naplatu i ovrhu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja; prati i analizira primjene poreznih propisa i poreznih sustava u državama članicama Europske unije i sudjeluje u radu institucija Europske unije;

-prikuplja i obrađuje podatke putem jedinstvenog informacijskog sustava;

-predlaže unaprjeđenje poreznog sustava i porezne politike;

-međuinstitucionalno surađuje s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije;

-može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe prihoda jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i drugih javnih davanja;

-provodi ovrhu radi naplate proračunskih prihoda čije je utvrđivanje i naplata u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te ovrhu radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima javnopravnih tijela i sudova u skladu s posebnim propisima;

-obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost prema posebnim propisima.​