​​​UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI U MINISTARSTVU FINANCIJA, POREZNOJ UPRAVI

POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Prijava se može podnijeti pisanim putem, usmeno na zapisnik ili putem elektroničke pošte na adresu: zastitaprijaviteljanepra​vilnosti@porezna-uprava.hr 

Prijava sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, opis nepravilnosti i datum prijave.

Prijava se može podnijeti na Obrascu za prijavljivanje.


OBVEZE POVJERLJIVE OSOBE

Povjerljiva osoba prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta, vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama te izrađuje godišnje izvješće o nepravilnostima. 


PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Prava prijavitelja nepravilnosti propisana su Zakonom o zaštiti prijavitelja Nepravilnosti („Narodne novine“, broj 17/19) i Pravilnikom o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu financija KLASA: 080-02/20-01/5; URBROJ: 513-03-01-20-2 od 24. veljače 2020.

 

ZABRANA ZLOUPORABE PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Prijavitelj nepravilnosti nema pravo na zaštitu u slučaju dostavljanja informacije za koju zna da nije istinita, traženja protupravne korist u vezi s prijavom nepravilnosti ili poduzimanja druge radnje u svrhu nanošenja štete poslodavcu.

 

Odluka o imenovanju povjerljive osobe  

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe​