​​KLASA: 080-02/21-01/36

URBROJ: 513-07-21-08-21-2

Zagreb, 16. srpnja 2021.


Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 17/19.) i članka 43. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, br. 78/15. i 102/19.) te članka 7. stavka 3. Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu financija KLASA: 080-02/20-01/5, URBROJ: 513-03-01-20-2 od 24. veljače 2020. godine, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija donosi 

ODLUKU

o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi

I.

Ovom Odlukom imenuje se NIKOLINA MARIČIĆ, viša inspektorica - koordinatorica za unutarnji nadzor u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Središnjem uredu, Sektoru za poslovne procese, unutarnju reviziju i unutarnji nadzor, Službi za unutarnji nadzor, povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

lI.

Povjerljiva osoba iz točke I. ove Odluke dužna je provoditi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Pravilniku o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi te izraditi godišnje izvješće o nepravilnostima za Ministarstvo financija, Poreznu upravu i koordinirati provedbu aktivnosti u području unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

III.

Povjerljiva osoba iz točke I. ove Odluke, sukladno članku 43. stavku 7. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 78/15. i 102/19.) je osoba za nepravilnosti u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Povjerljiva osoba iz točke I. Odluke, kao osoba za nepravilnosti, dužna je postupati sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te pripremiti godišnje izvješće o nepravilnostima. 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva financija, Porezne uprave.


Odluka u PDF formatu