04.07.2013
Uputa o određivanju i dodjeli osobnoga identifikacijskog broja stranim fizičkim i pravnim osobama

ODREĐIVANJE I DODJELA OSOBNOGA IDENTIFIKACIJSKOG BROJA STRANIM FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA (UPUTA – POJAŠNJENJE)

Stranom osobom smatra se fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo te pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske.

Osobni identifikacijski broj (u nastavku: OIB) određuje i dodjeljuje se:

1. kod prijave boravka na području Republike Hrvatske – tada strana fizička osoba odlazi u Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP)
2. kada je nastao povod za praćenje – tada strana osoba (fizička i pravna) odlazi u Poreznu upravu.

POVOD ZA PRAĆENJE može nastati iz nekoliko razloga i to:

1. kada strana osoba postaje poreznim obveznikom prema posebnom propisu (obračun drugog dohotka, obračun poreza po odbitku i ostalo)
2. kada strana osoba postaje poreznim obveznikom jer stječe imovinu na koju se plaća porez i upisuje se u službenu evidenciju u kojoj se vodi vlasništvo te imovine (nekretnine – porez na promet nekretnina, upis u gruntovnicu, upis u evidenciju obveznika komunalne naknade, porez na kuće za odmor, automobili – porez na cestovna motorna vozila, upis u evidenciju vlasnika vozila u MUP-u i ostalo)
3. kada strana osoba upisuje stjecanje prava i obveza u službenu evidenciju, a da pri tome ne postaje porezni obveznik (stjecanje vrijednosnih papira, otvaranje bankovnih računa, osnivanje trgovačkog društva, ostvarivanje prava na mirovinu iz Republike Hrvatske i ostalo)
4. kada to zahtjeva strana osoba, radi obveza propisanih posebnim zakonima.

Strana osoba u svrhu određivanja i dodjeljivanja OIB-a mjesno nadležnoj ispostavi OSOBNO ili putem OPUNOMOĆENIKA podnosi obrazac ZAHTJEVA ZA ODREĐIVANJEM I DODJELJIVANJEM OIB-a (u nastavku: Zahtjev), koji je moguće preuzeti sa linka http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSOBNI%20IDENTIFIKACIJSKI%20BROJ/zahtjev-OIB.pdf, a uz Zahtjev osoba predočuje važeće isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu.

Mjesno nadležna ispostava Porezne uprave – ispostava Porezne uprave prema mjestu gdje je nastao povod za praćenje strane osobe, npr:
- osoba je kupila nekretninu na području Zadra – mjesno nadležna ispostava Porezne uprave za određivanje i dodjelu OIB je ispostava Zadar
- osoba otvara bankovni račun u banci u Gospiću – mjesno nadležna ispostava Porezne uprave je ispostava Gospić
- osoba ostvaruje pravo na mirovinu iz Republike Hrvatske, a nadležni ured za mirovinsko osiguranje koji rješava pitanje mirovine je npr. na području Splita – mjesno nadležna ispostava Porezne uprave je ispostava Split

Ukoliko se ne može utvrditi mjesno nadležna ispostava Porezne uprave tada je potrebno da se strana osoba obrati u Poreznu upravu Područni ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA ODREĐIVANJE I DODIJELJIVANJE OIB-a

STRANA FIZIČKA OSOBA

1. Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a
2. Putovnica – original na uvid, a kopija se prilaže uz Zahtjev

Iznimno, ako strana fizička osoba ne posjeduje putovnicu uz Zahtjev mora priložiti:
- europsku osobnu iskaznicu (državljani Europske unije) ili
- identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu

STRANA PRAVNA OSOBA

1. Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a
2. Akt o osnivanju (rješenje ili izvadak iz nadležnog registra koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača)

Kada Zahtjev u ime strane osobe (fizičke i pravne) podnosi OPUNOMOĆENIK, uz prethodno navedenu dokumentaciju (preslike dokumenata) mora dostaviti i punomoć.

PUNOMOĆ mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a. Punomoć mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik, budući je u Republici Hrvatskoj u službenoj upotrebi hrvatski jezik. Punomoć se zadržava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave i mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika samo iznimno ako postoji sumnja u njezinu vjerodostojnost. Ukoliko je punomoć izdana na javnog bilježnika, odvjetnika, javnopravno tijelo, banku nije potrebna ovjera punomoći. Ukoliko Zahtjev podnosi fizička osoba za stranu osobu, potrebna je ovjera punomoći.