​​PRIMATELJ KAMATA

Primatelj kamata je obveznik poreza na dohodak od kapitala i prireza porezu na dohodak. Obveznik obračuna, obustave i uplate predujma poreza je isplatitelj kamata. 

 1. Porez na dohodak od kapitala plaća se na kamate obračunate od 1. siječnja 2015. godine i to po stopi od 10%.

 2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada obveznik ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak. 

 

Kamatama se smatraju primici od potraživanja svake vrste, a osobito: 

 1. primici od kamata na kunsku i deviznu štednju (po viđenju, oročenu ili rentnu štednju, uključujući i prinos, nagradu, premiju i svaku drugu naknadu ostvarenu iznad visine uloženih sredstava),

 2. primici od kamata po vrijednosnim papirima,

 3. primici od kamata po osnovi danih zajmova,

 4. primici ostvareni na temelju podjele prihoda investicijskog fonda u obliku kamata, ako se ne oporezuju kao udjeli u dobiti na temelju podjele dobiti ili prihoda investicijskog fonda.

 

Ne oporezuju se slijedeće kamate:

 • zatezne kamate,

 • naplaćene kamate po sudskim rješenjima i rješenjima tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave,​

 • kamate na pozitivno stanje na žiroračunu, tekućem i deviznom računu koje su ostvarene od banaka, štedionica i drugih financijskih institucija i to najviše u visini koju ti isplatitelji plaćaju za pologe po viđenju. Navedeno izuzeće se primjenjuje ako je kamata za pologe po viđenju manja od najmanje kamate za oročenu štednju, odnosno ako iznosi najviše do 0,5% godišnje,

 • primici od kamata ostvarenih ulaganjem u obveznice, neovisno o izdavatelju i vrsti obveznica,

 • primici po osnovi prinosa na životno osiguranje s obilježjem štednje (isplaćena naknada iznad uplaćenih premija osiguranja) i prinosa po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.