​​​​​RADNIK  

Radnik koji prima plaću obveznik je poreza na dohodak od nesamostalnog rada, prireza porezu na dohodak i doprinosa iz plaće. Obveznik obračuna, obustave i uplate navedenih davanja u ime radnika je poslodavac.

1. Porez na dohodak od nesamostalnog rada plaća se na bruto plaću umanjenu za iznos doprinosa (20%) i osobnog odbitka što čini poreznu osnovicu. Osobni odbitak je 4.000,00 kn mjesečno i može se uvećavati ovisno o životnim okolnostima (uzdržavani članovi obitelji, invaliditet).

Porez na dohodak plaća se na poreznu osnovicu po stopama od 20% odnosno 30% ovisno o visini oporezivog dijela plaće. 

2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada radnik ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji su svojom odlukom propisali prirez porezu na dohodak.

3. Doprinosi iz plaće plaćaju se za mirovinsko osiguranje u iznosu od 20% bruto plaće (za osobe u drugom stupu mirovinskog osiguranja plaća se 15% na temelju generacijske solidarnosti, a 5% na temelju individualne kapitalizirane štednje). 

Porezna obveza umanjuje se za 100% mladima do 25 godina života te za 50% mladima od 26 do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 360.000,00 kn. To pravo ostvaruje se temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak.​  


Porezna kartica (PK obrazac)

ePorezna

mPorezna​

Godišnji obračun poreza na dohodak​

Sika prikazuje sjene ljudi različitih aktivnosti / zanimanja