RADNIK 

 

Radnik koji prima plaću obveznik je poreza na dohodak od nesamostalnog rada, prireza porezu na dohodak i doprinosa iz plaće. Obveznik obračuna, obustave i uplate navedenih davanja u ime radnika je poslodavac.

1. Porez na dohodak od nesamostalnog rada plaća se na bruto plaću umanjenu za iznos doprinosa (20%) i osobnog odbitka što čini poreznu osnovicu. Osobni odbitak je 3.800,00 kn mjesečno i može se uvećavati ovisno o životnim okolnostima (uzdržavani članovi obitelji, invaliditet).

Porez na dohodak plaća se na poreznu osnovicu po stopama od 24% odnosno 36% ovisno o visini oporezivog dijela plaće. 

2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada radnik ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji su svojom odlukom propisali prirez porezu na dohodak.

3. Doprinosi iz plaće plaćaju se za mirovinsko osiguranje u iznosu od 20% bruto plaće (za osobe u drugom stupu mirovinskog osiguranja plaća se 15% na temelju generacijske solidarnosti, a 5% na temelju individualne kapitalizirane štednje). 

 

 

Porezna kartica (PK obrazac)