NAJMODAVAC I ZAKUPODAVAC POSLOVNOG PROSTORA

 

Najmodavac i zakupodavac poslovnog prostora može biti obveznik poreza na dohodak od imovine, prireza porezu na dohodak, poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost te propisanih doprinosa.

1. Porez na dohodak od imovine

1.1. Porez na dohodak od imovine plaća se na svotu najamnine / zakupnine umanjene za 30% izdataka po stopi od 12%.

1.2. Porez na dohodak od imovine što se utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti plaća se na dohodak od imovine koji se utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija kao razlika između poslovnih primitaka i izdataka po stopama od 24% i 36% ako je najmodavcu / zakupodavcu  vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 300.000,00 kn (obveznik PDV-a) ili je na vlastiti zahtjev prešao na utvrđivanje dohotka od imovine na temelju poslovnih knjiga.

2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada najmodavac / zakupodavac ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak.

3. Porez na dobit obračunava se i plaća (ako je obvezniku poreza na dohodak Porezna uprava odobrila plaćanje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak) po stopi od 18% odnosno 12% na dobit što se utvrđuje kao razlika prihoda i rashoda prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

4. Porez na dodanu vrijednost - ako je obveznik upisan u registar obveznika PDV-a obvezan je izdavati račune s iskazanim PDV-om po stopi 25%, uplaćivati porez u korist državnog proračuna, podnositi prijave poreza na dodanu vrijednost te voditi poslovne knjige u skladu s propisima.

5. Obvezni doprinosi plaćaju se u skladu s Zakonom o doprinosima (samo ukoliko se porez na dohodak od imovine utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti).


Godišnj​i obračun poreza na dohodak

ePorezna

​