​​NAJMODAVAC STAMBENOG PROSTORA

​Najmodavac stambenog prostora može biti obveznik poreza na dohodak od imovine, prireza porezu na dohodak i poreza na dobit te propisanih doprinosa.

1. Porez na dohodak od imovine

1.1. Porez na dohodak od imovine plaća se na svotu najamnine umanjene za 30% izdataka po stopi od 10%.

1.2. Porez na dohodak od imovine što se utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti plaća se na dohodak od imovine koje se utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija kao razlika između poslovnih primitaka i izdataka po stopama od 20% i 30%.

1.3. Porez na dohodak od imovine što se utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti plaća se na dohodak od imovine koji je oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, ako obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupne primitke veće od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost .

2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada najmodavac ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak.

3. Porez na dobit obračunava se i plaća (ako je obvezniku poreza na dohodak Porezna uprava odobrila plaćanje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak) po stopi od 18% odnosno 10% na dobit što se utvrđuje prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

4. Obvezni doprinosi plaćaju se u skladu s Zakonom o doprinosima (samo ukoliko se porez na dohodak od imovine utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti). 


Porezni obveznik obvezan je ispravu o nastanku ili promjeni činjenica vezanih za ostvarivanje najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina dostaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu, u roku od osam dana od dana nastanka ili promjena činjenica bitnih za oporezivanje.

Iznimno, ako je javni bilježnik na ispravi o nastanku ili promjeni činjenica vezanih za ostvarivanje najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina ovjerio potpis poreznog obveznika ili je takvu ispravu potvrdio (solemnizirao) odnosno sastavio u obliku javnobilježničkog akta, javni bilježnik dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljene službene radnje jedan primjerak te isprave dostaviti elektroničkim putem ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak od imovine, u kojem slučaju sam porezni obveznik nema obvezu podnošenja isprave.


Godišnj​i obračun poreza na dohodak

ePorezna

mPorezna​