NASLJEDNIK I DAROPRIMATELJ GOTOVINE, NOVČANE TRAŽBINE, VRIJEDNOSNOG PAPIRA I POKRETNINE

 

Nasljednik i daroprimatelj gotovine, novčane tražbine, vrijednosnog papira i pokretnine obveznik je poreza na nasljedstva i darove.

Porez na nasljedstva i darove plaća se po stopi od 4% na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine, ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnina veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze, nakon odbitka dugova i troškova što se odnose na imovinu na koju se plaća taj porez. 

Prijava porezne obveze smatra se izvršena dostavom isprava od javnih bilježnika i sudova, a obveznik poreza na nasljedstva i darove dužan je podnijeti obrazac Prijave poreza na nasljeđivanja i darovanja samo u slučaju ako ispravu nije ovjerio javni bilježnik odnosno nije ju izdao sud ili drugo javnopravno tijelo.

Obveza plaćanja poreza na nasljedstva i darove nastaje u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ili odluke javnopravnog tijela ili suda ili u trenutku primitka dara.

Obveznik poreza dužan je u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na nasljedstva i darove platiti poreznu obvezu. 
 

 Prijava poreza na nasljeđivanja i darovanja (koristi se za pokretnine)