ČLAN SKUPŠTINE I NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA, UPRAVNOG ODBORA, UPRAVNOG VIJEĆA I DRUGIH NJIMA ODGOVARAJUĆIH TIJELA DRUGIH PRAVNIH OSOBA, ČLAN POVJERENSTVA I ODBORA TIH TIJELA (kad im se primici za rad ne isplaćuju kao plaća i nisu osigurani po osnovi obavljanja tih djelatnosti)

 

Osobe koje obavljaju navedene djelatnosti obveznici su poreza na dohodak od drugog dohotka, prireza porezu na dohodak, doprinosa za mirovinsko osiguranje. Obveznik obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak, prireza i doprinosa je isplatitelj primitka.

1. Porez na dohodak od drugog dohotka plaća se na ukupni primitak umanjen za doprinos za mirovinsko osiguranje (10%) po stopi od 24%.

2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada obveznik ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak.

3. Doprinos za mirovinsko osiguranje plaća se u iznosu od 10% ukupnog primitka (za osobe u drugom stupu mirovinskog osiguranja plaća se 7,5% na temelju generacijske solidarnosti, a 2,5% na temelju individualne kapitalizirane štednje). 

 

Godišnja prijava poreza na dohodak