​​​ČLAN SKUPŠTINE I NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA, UPRAVNOG ODBORA, UPRAVNOG VIJEĆA I DRUGIH NJIMA ODGOVARAJUĆIH TIJELA DRUGIH PRAVNIH OSOBA, ČLAN POVJERENSTVA I ODBORA TIH TIJELA (kad im se primici za rad ne isplaćuju kao plaća i nisu osigurani po osnovi obavljanja tih djelatnosti) 

​​​Osobe koje obavljaju nav​edene djelatnosti obveznici su poreza na dohodak od drugog dohotka, prireza porezu na dohodak, doprinosa za mirovinsko osiguranje. Obveznik obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak, prireza i doprinosa je isplatitelj primitka.

1. Porez na dohodak od drugog dohotka plaća se na ukupni primitak umanjen za doprinos za mirovinsko osiguranje (10%) po stopi od 20%.

2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada obveznik ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak.

3. Doprinos za mirovinsko osiguranje plaća se u iznosu od 10% ukupnog primitka (za osobe u drugom stupu mirovinskog osiguranja plaća se 7,5% na temelju generacijske solidarnosti, a 2,5% na temelju individualne kapitalizirane štednje).