​​UMJETNIK KOJI NIJE OSIGURAN PO OSNOVI OBAVLJANJA UMJETNIČKE DJELATNOSTI

Umjetnici koji primaju naknade za isporučena umjetnička djela, a nisu osigurani po osnovi obavljanja umjetničke djelatnosti, obveznici su poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza porezu na dohodak, te poreza na dodanu vrijednost ako je vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga bez PDV-a  u prethodnoj kalendarskoj godini  bila veća od 39.816,84 eura ​(300.000,00 kn), zbog čega su obvezni upisati se u registar obveznika PDV-a. Obveznik obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza je isplatitelj primitka. 

1. Porez na dohodak od drugog dohotka plaća se po stopi od 20% na ukupni primitak umanjen za 55%. Umjetničko djelo se dokazuje potvrdom nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije prema popisu Ministarstva kulture.

2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada umjetnik ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak. 

3. Doprinos za mirovinsko osiguranje plaća se u iznosu od 10% ukupnog primitka (za osobe u drugom stupu mirovinskog osiguranja plaća se 7,5% na temelju generacijske solidarnosti, a 2,5% na temelju individualne kapitalizirane štednje). 

4. Porez na dodan​u vrijednost - ako je obveznik upisan u registar obveznika PDV-a obvezan je izdavati račune s iskazanim PDV-om po stopi 25%, uplaćivati porez u korist državnog proračuna, podnositi prijave poreza na dodanu vrijednost te voditi poslovne knjige u skladu s propisima.