​​​​TRGOVAČKI PUTNIK, AGENT, AKVIZITER, TUMAČ, PREVODITELJ, TURISTIČKI DJELATNIK, KONZULTANT, SUDSKI VJEŠTAK I DRUGE SLIČNE DJELATNOSTI (kad im se primici za rad ne isplaćuju kao plaća, dohodak ne utvrđuju po osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i nisu osigurani po osnovi obavljanja tih djelatnosti) 

Osobe koje obavljaju navedene djelatnosti obveznici su poreza na dohodak od drugog dohotka, prireza porezu na dohodak, doprinosa za mirovinsko osiguranje te poreza na dodanu vrijednost ako je vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga bez PDV-a u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 39.816,84 eura (300.000,00 kn), zbog čega su obvezne upisati se u registar obveznika PDV-a. Obveznik obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak, prireza i doprinosa je isplatitelj primitka.

1. Porez na dohodak od drugog dohotka plaća se prilikom svake isplate i istovremeno s isplatom primitka po stopi od 20% i to na ukupni primitak umanjen za doprinos za mirovinsko osiguranje (10%).

2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada obveznik ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak.

3. Doprinos za mirovinsko osiguranje plaća se u iznosu od 10% ukupnog primitka (za osobe u drugom stupu mirovinskog osiguranja plaća se 7,5% na temelju generacijske solidarnosti, a 2,5% na temelju individualne kapitalizirane štednje). 

4. Porez na dodanu vrijednost - ako je obveznik upisan u registar obveznika PDV-a obvezan je izdavati račune s iskazanim PDV-om po stopi 25%, uplaćivati porez u korist državnog proračuna, podnositi prijave poreza na dodanu vrijednost te voditi poslovne knjige u skladu s propisima.