​​​AUTOR 

Autori su obveznici poreza na dohodak od drugog dohotka, prireza porezu na dohodak, doprinosa za mirovinsko osiguranje te poreza na d​​​​odanu vrijednost ako je vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga bez PDV-a u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 39.816,84 eura (300.000,00 kn), zbog čega su obvezni upisati se u registar obveznika PDV-a. Obveznik obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza je isplatitelj primitka.  

1. Porez na dohodak od drugog dohotka plaća se po stopi od 20% i to na ukupni primitak umanjen za 30% priznatih izdataka i 10% doprinosa za mirovinsko osiguranje. 

2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada autor ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak.  

3. Doprinos za mirovinsko osiguranje plaća se u iznosu od 10% ukupnog primitka (za osobe u drugom stupu mirovinskog osiguranja plaća se 7,5% na temelju generacijske solidarnosti, a 2,5% na temelju individualne kapitalizirane štednje).  

4. Porez na dodanu vrijedn​​ost - ako je obveznik upisan u registar obveznika PDV-a obvezan je izdavati račune s iskazanim PDV-om po stopi 25%, uplaćivati porez u korist državnog proračuna, podnositi prijave poreza na dodanu vrijednost te voditi poslovne knjige u skladu s propisima.