​​​STJECATELJ VLASTITIH DIONICA TRGOVAČKOG DRUŠTVA (DODJELA DIONICA)

 

Stjecatelj vlastitih dionica trgovačkog društva obveznik je poreza na dohodak od kapitala i prireza porezu na dohodak. Obveznik obračuna, obustave i uplate predujma poreza je dioničko društvo koje dodjeljuje vlastite dionice.

1. Porez na dohodak od kapitala plaća se na ukupni primitak ili razliku između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade (ako se dionice stječu uz djelomičnu naknadu) i to po stopi od 20%.

2. Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada stjecatelj ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak.

Porezni obveznik ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak niti se za taj dohodak može provesti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.