​​FATCA

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e stupio je na snagu dana 27. prosinca 2016. godine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 5/2016. i br. 2/2017.). Na temelju Sporazuma ugovorena je automatska razmjena informacija o financijskim računima između Republike Hrvatske i SAD-a.

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza uređuje provedbu Sporazuma. 

Sporazum između nadležnih tijela Republike Hrvatske i SAD-a uspostavlja operativne postupke za automatsku razmjenu informacija.

Izvještajne financijske institucije u Republici Hrvatskoj obvezne su primjenjivati pravila izvješćivanja i dubinske analize (Dodatak I. Sporazuma) za potrebe automatske razmjene informacija o financijskim računima.

 

Izvještajne financijske institucije obvezne su dostaviti informacije o financijskim računima američkih poreznih rezidenata Poreznoj upravi, elektroničkim putem, jednom godišnje, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

 

Obavijesti za financijske institucije vezano za provedbu FATCA-e :​


Upute o načinu dostave informacija Poreznoj upravi možete pronaći pod DOSTAVA INFORMACIJA FATCA​