FATCA

 

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e stupio je na snagu dana 27. prosinca 2016. godine. Preduvjeti za stupanje na snagu navedenog Sporazuma ostvareni su stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Narodne novine, br. 5/2016) čime su stupili na snagu članci 56. do 63. te članci 71. i 72. Zakona o administrativnoj suradnju u području poreza (Narodne novine, br. 115/2016, 130/2017).

Izvještajne financijske institucije u Republici Hrvatskoj obvezne su Poreznoj upravi do 30. lipnja 2017. godine izvršiti prvu dostavu informacija o financijskim računima američkih rezidenata odnosno građana za razdoblje koje se odnosi na 2014., 2015. i 2016. godinu.

 
 

Priopćenja za javnost o provedbi FATCA-e (eng. Foreign Account Tax Compliance Act) u Republici Hrvatskoj:

 

Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima izmijenjena Protokolom:

Dokumenti: