Priopćenje za javnost o trenutnom stanju pregovora za sklapanje sporazuma o provedbi Fatca-e

Vezano za provedbu FATCA-e u Republici Hrvatskoj, sukladno stavu većine država članica EU, Hrvatska se opredijelila za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (tzv. FATCA Modela 1A Sporazuma) koji se temelji na reciprocitetu.
 
Prema navedenom modelu sporazuma financijske institucije dostavljati će podatke hrvatskoj Poreznoj upravi koja će dalje na godišnjoj razini automatski razmjenjivati informacije sa američkom poreznom administracijom (IRS-Internal Revenue Service). Isto tako će hrvatska Porezna uprava zaprimati informacije o hrvatskim rezidentima koji su vlasnici računa u financijskim institucijama u SAD-u.
 

Vlada RH donijela je 20. veljače 2014. godine Odluku o pokretanju postupka  za sklapanje Sporazuma između  Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Sjedinjenih Američkih Država u cilju unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe zakona FATCA. U pregovarački tim na hrvatskoj strani uključeni su predstavnici Ministarstva financija, Porezne uprave, Hrvatske narodne banke, Hrvatske Agencije za nadzor financijskih institucija i Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

 
Porezna uprava je u pregovorima sa nadležnim tijelom u SAD (a to je US Treasury) po pitanju usklađenja tekstova i konačnog potpisivanja Sporazuma kao i utvrđivanja mogućih izuzeća. Sukladno očitovanju Hrvatske narodne banke i Hrvatske udruge banaka američkoj strani predloženo je izuzeće od primjene FATCA-e za stambene štedionice u Republici Hrvatskoj. U tom smislu US Treasury-u se dostavlja prijedlog za uključivanjem stambenih štedionica u Dodatak II Sporazuma kao hrvatskih neizvještajnih financijskih institucija koje ispunjavaju zahtjeve u smislu FATCA-e. Po očitovanju američke strane, ukoliko ista budu zadovoljavajuća i optimalna za obje ugovorne strane, pristupiti će se pripremi za potpisivanje Sporazuma.
 
Primjena FATCA-e započinje 1. srpnja 2014. godine, do kojeg datuma je potrebno potpisati Sporazum između  Vlade Republike Hrvatske i  Vlade Sjedinjenih Američkih Država u cilju unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe zakona FATCA.
 
S obzirom da  prva izvješćivanja prema američkom nadležnom tijelu trebaju započeti u rujnu 2015., te da se prema članku 3. stavku 6. Sporazuma nadležna tijela moraju dodatno sporazumjeti o načinima provedbe, po ovom pitanju će Ministarstvo financija zainteresiranu javnost o svakoj novosti izvješćivati na svojim Internet stranicama kada one budu dostupne.