ŠTO ZNAČI ULAZAK U EU?

 

 

OPĆENITO

 

•  Hoće li se ulaskom u EU uvesti novi porezi?

•  Koje poreze je RH dužna uskladiti ulaskom u EU?

•  Hoće li ulaskom u EU neki porezi biti ukinuti?

•  Hoće li u smislu poreza postojati izvoz i uvoz?

•  Hoće li biti uvedeni novi porezni obrasci?

•  Nakon ulaska u EU, hoće li Hrvatska plaćati veće poreze?

 

GRAĐANI

 

•  Da li će se ulaskom u EU oporezivati kamate na štednju građana?

•  Da li će se mijenjati sustav oporezivanja nekretnina?

•  Ako kupujem novi auto/brod/avion u nekoj od država EU, da li plaćam PDV? Ako plaćam PDV, da li ga plaćam po stopi gdje sam ga kupio ili po stopi u Hrvatskoj?

•  Kakva je porezna politika na razini EU?

•  Gdje mogu pronaći porezne stope PDV-a u drugim državama EU?

•  Da li će se mijenjati stopa PDV-a?

•  Primjenjuju li sve države članice EU iste stope PDV-a?

•  Kakav je porezni tretman stranih fizičkih i pravnih osoba prilikom kupnje nekretnina, automobila, firmi i sl.u Hrvatskoj?

•  Kakav je porezni tretman hrvatskih građana i pravnih osoba kod kupnje nekretnina u nekoj od država članica?

•  Hoće li hrvatski građani nakon prijema RH u članstvo EU moći ostvariti pravo na povrat PDV-a plaćenog prilikom kupnje dobara u drugim državama članicama EU?

•  Hoće li hrvatski građani nakon ulaska RH u članstvo EU plaćati PDV ako od građanina iz neke druge države članice EU kupe rabljeni osobni automobil?

•  Hoće li hrvatski građani nakon ulaska RH u članstvo EU plaćati PDV ako prodaju svoj rabljeni osobni automobil građaninu iz neke druge države članice EU?

•  Hoće li liječenje u zdravstvenim ustanovama biti oslobođeno PDV-a i nakon ulaska RH u članstvo EU? 

  

PODUZETNICI

  

•  Da li se nakon ulaska u EU i dalje plaća PDV pri uvozu?  

•  Kako se kontrolira plaćanje PDV-a za poduzetnike koji posluju na europskom tržištu? 

•  Koje su prednosti poslovanja unutar EU u smislu oporezivanja?

•  Da li će obrtnici plaćati veći porez na dohodak?

•  Da li će se povisiti stopa poreza na dobit?

•  Što mora sadržavati račun kada prodajem/isporučujem robu/usluge u drugu državu unutar EU?

•  Što je VIES?

•  Što je potvrđivanje PDV poreznih brojeva?

•  Na što se plaća PDV?

•  Hoće li hrvatski poduzetnici moći izvoziti dobra u druge države članice EU?

•  Hoće li se hrvatski poduzetnici morati registrirati u drugim državama članicama EU?

•  Hoće li hrvatski poduzetnici obračunavati PDV na isporuke dobara poduzetnicima sa sjedištem u drugim državama članicama EU?

•  Kako će se znati koji hrvatski poduzetnici obavljaju isporuke na europskom tržištu?

•  Hoće li tuzemni poduzetnici plaćati PDV ako im poduzetnik sa sjedištem u nekoj državi članici EU isporuči dobra?

•  Određivanje mjesta oporezivanja usluga?

•  Hoće li hrvatski poduzetnici moći ostvariti povrat PDV-a u drugim državama članicama EU?

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Hoće li se ulaskom u EU uvesti novi porezi?

Jedna od zajedničkih politika EU je zaštita okoliša te u tom smislu europska porezna politika predlaže porezne oblike na zagađivače okoliša. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Koje poreze je RH dužna uskladiti ulaskom u EU?

PDV i trošarine (na duhanske proizvode, alkohol i alkoholna pića i energente)  te porez na dobit vezano uz povezana trgovačka društva u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja i dvostrukog poreznog opterećenja, u sustavu oporezivanja dohotka potrebno je nediskriminirajući porezni tretman rezidenata i nerezidenata. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Hoće li ulaskom u EU neki porezi biti ukinuti?

Svaka država članica EU ima slobodu u kreiranju svog poreznog sustava, s naglaskom na zabranu uvođenja štetnih poreznih mjera na račun drugih država članica.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Hoće li u smislu poreza postojati izvoz i uvoz?

Ulaskom RH u članstvo EU ukida se granica prema državama članicama EU, te u tom smislu u obavljanju prometa sa drugim državama članicama nema uvoza i izvoza. Izvoz i uvoz postoji samo sa trećim zemljama.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Hoće li biti uvedeni novi porezni obrasci?

Da, posebice u dijelu PDV-a, radi praćenja isporuka na zajedničkom tržištu EU.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Nakon ulaska u EU, hoće li Hrvatska plaćati veće poreze?

U načelu, politiku oporezivanja određuju samostalno države članice, te je na razini EU-a usklađen samo onaj dio poreza koji je vezan uz jedinstveno tržište kako bi svi gospodarski subjekti diljem EU-a imali ravnopravne uvjete u tržišnoj utakmici. Obveza usklađivanja s pravnom stečevinom postoji na području neizravnih poreza, tj. poreza na dodanu vrijednost te trošarina na energente, duhanske proizvode i alkoholna pića. Za te proizvode određuju se minimalne stope poreza, u interesu poštenog tržišnog natjecanja. U pogledu PDV-a, minimalna stopa ovog poreza postavljena je na 15%, a države članice mogu na određene isporuke dobara ili usluga primjenjivati jednu ili dvije snižene stope koje ne smiju biti manje od 5%
Nakon ulaska u EU, Hrvatskoj je dozvoljeno prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2014. godine u kojem se građevinsko zemljište oslobađa plaćanja PDV-a. Također, Hrvatska može nastaviti sa nižim trošarinama na cigarete do kraja 2017. Isto tako, Hrvatskoj je dozvoljeno izuzeće za registracijom obveznika plaćanja PDV-a u iznosu manjem od 35.000 eura te je dozvoljeno izuzeće od plaćanja PDV-a za  međunarodni  prijevoz putnika.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Da li će se ulaskom u EU oporezivati kamate na štednju građana?

Ne. EU ne nameće obvezu uvođenja kamata na štednju u porezni sustav država članica EU,  već samo obvezu razmjene informacija o isplaćenim kamatama na štednju fizičkim osobama stranim državljanima.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•  Da li će se mijenjati sustav oporezivanja nekretnina?

Ne. Sustav oporezivanja nekretnina je u domeni nacionalne porezne politike. Odluku o tome donosi Hrvatski sabor. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•  Ako kupujem novi auto/brod/avion u nekoj od država EU, da li plaćam PDV? Ako plaćam PDV, da li ga plaćam po stopi gdje sam ga kupio ili po stopi u Hrvatskoj?

Da, PDV će se plaćati u Republici Hrvatskoj po stopi kojom će se oporezivati novi automobili, brodovi i zrakoplovi koji se smatraju novim prijevoznim sredstvima prema propisima EU.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Kakva je porezna politika na razini EU?

Zajednička porezna politika podrazumijeva poduzimanje mjera koje se odnose na usklađivanje poreznih propisa u cilju  nesmetanog funkcioniranja  jedinstvenog tržišta.
Ciljevi porezne politike EU su:
- potpuna usklađenost na području PDV-a i trošarina
- djelomična usklađenost na području oporezivanja trgovačkih društava
- uvođenje ekoloških poreza u budućnosti
- zajednička porezna osnovica za povezana trgovačka društva koja posluju na zajedničkom europskom tržištu
- mogućnost dodatnog oporezivanja financijskog sektora
- borba protiv poreznih utaja putem administrativne suradnje i razmjene informacija bitnih za oporezivanje 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•  Gdje mogu pronaći porezne stope PDV-a u drugim državama EU?

Na službenim internetskim stranicama Europske unije:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Da li će se mijenjati stopa PDV-a?

Stope PDV-a mijenjati će se ovisno o usklađenosti sa stopama koje se primjenjuju u EU.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Primjenjuju li sve države članice EU iste stope PDV-a?

Ne, svaka država članica može sama odrediti koje će stope PDV-a imati, međutim najniža snižena stopa koja se primjenjuje samo na određene proizvode i usluge ne smije biti niža od 5%, a najniža standardna stopa ne smije biti niža od 15%)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•  Kakav je porezni tretman stranih fizičkih i pravnih osoba prilikom kupnje nekretnina, automobila, firmi i sl.u Hrvatskoj?

Tretman stranih fizičkih i pravnih osoba je isti kao i tretman hrvatskih fizičkih i pravnih osoba.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•  Kakav je porezni tretman hrvatskih građana i pravnih osoba kod kupnje nekretnina u nekoj od država članica?

Tretman hrvatskih fizičkih i pravnih osoba je isti kao i tretman stranih fizičkih i pravnih osoba.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•  Hoće li hrvatski građani nakon prijema RH u članstvo EU moći ostvariti pravo na povrat PDV-a plaćenog prilikom kupnje dobara u drugim državama članicama EU?

Ne, prema propisima EU jedan od uvjeta da bi se ostvarilo pravo na povrat poreza za dobra koja u osobnoj prtljazi iznose putnici je da putnik građanin nema prebivalište ili uobičajeno boravište u državama članicama EU.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•  Hoće li hrvatski građani nakon ulaska RH u članstvo EU plaćati PDV ako od građanina iz neke druge države članice EU kupe rabljeni osobni automobil?

Ne, kada hrvatski građanin kupuje rabljeni osobni automobil od građanina neke druge države članice EU neće platiti PDV ni u RH ni u državi članici u kojoj je rabljeni osobni automobil kupljen. Rabljeni osobni automobil je automobil koji je stariji od 6 mjeseci i koji je prešao više od 6000 km.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•  Hoće li hrvatski građani nakon ulaska RH u članstvo EU plaćati PDV ako prodaju svoj rabljeni osobni automobil građaninu iz neke druge države članice EU?

Ne, hrvatski građanin koji prodaje svoj rabljeni osobni automobil građaninu u nekoj drugoj državi članici neće imati obvezu platiti PDV u RH.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•  Hoće li liječenje u zdravstvenim ustanovama biti oslobođeno PDV-a i nakon ulaska RH u članstvo EU?

Da, prema propisima EU koji su sada na snazi bolnička i medicinska njega oslobođena je od plaćanja PDV-a.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•  Da li se nakon ulaska u EU i dalje plaća PDV pri uvozu?

Da, PDV se, uz određene iznimke, plaća na sva dobra koja se unose u RH iz područja izvan EU i to po stopi kojom se oporezuju slični proizvodi u RH. Ovo se odnosi i na dobra koja se kupuju preko Interneta ili koja se naručuju elektroničkom poštom

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•  Kako se kontrolira plaćanje PDV-a za poduzetnike koji posluju na europskom tržištu?

Poduzetnici koji posluju na europskom tržištu obvezni su podnositi Zbirnu prijavu za isporuke koje obavljaju na zajedničkom tržištu. Putem Zbirne prijave i informatičkog sustava za razmjenu informacija o PDV-u, tzv. VIES sustavu će se kontrolirati  obveza plaćanja PDV-a.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•  Koje su prednosti poslovanja unutar EU u smislu oporezivanja?

Prednosti poslovanja na EU zajedničkom tržištu su:
- niži administrativni troškovi za poduzetnike (ukidanje carinskih barijera)
- manje birokracije (ePorezna)
- slobodno poslovanje na zajedničkom tržištu
- transparentno i sigurno poslovanje za poduzetnike u svim državama članicama (besplatna provjera valjanosti PDV identifikacijskih brojeva)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•  Da li će obrtnici plaćati veći porez na dohodak?

Ne.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Da li će se povisiti stopa poreza na dobit?

Ne.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Što mora sadržavati račun kada prodajem/isporučujem robu/usluge u drugu državu unutar EU?

Račun mora sadržavati sve propisane elemente, a između ostalog i PDV identifikacijski broj isporučitelja i primatelja

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  Što je VIES?

VIES (VAT Information Exchange System) je informacijski sustav za razmjenu podataka između zemalja članica EU o prometu dobara i usluga oporezivih porezom na dodanu vrijednost. Omogućava poduzetnicima provjeru/potvrđivanje PDV poreznih brojeva svojih poslovnih partnera, a Poreznoj upravi nadzor i kontrolu isporuka dobara i usluga unutar zajedničkog tržišta.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Što je potvrđivanje PDV poreznih brojeva?

Potvrđivanje PDV identifikacijskih brojeva je postupak kojim hrvatski poduzetnik provjerava valjanost PDV identifikacijskih brojeva (poreznih brojeva) partnera s kojima posluje u drugim državama članicama EU. PDV identifikacijski broj iskazan na računima služi kao dokaz da je poduzetnik u sustavu poreza na dodanu vrijednost te on mora biti iskazan na svakom računu kada poduzetnik iz jedne države članice EU vrši isporuke roba ili usluga poduzetniku u drugu državu članicu te je takva isporuka oslobođena poreza. Hrvatski poduzetnik može provjeriti PDV identifikacijski broj svojih partnera na sljedeće načine:
- putem web stranice Europske komisije http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies
- putem web stranice Porezne uprave
- putem elektroničke pošte upućene Poreznoj upravi
- putem telefonskog poziva upućenog Poreznoj upravi
Provjera se može vršiti na dva nivoa:
- nivo 1 - provjerava se samo valjanost PDV identifikacijskog broja
- nivo 2 - provjerava se valjanost PDV identifikacijskog broja, naziv/ime i adresa poduzetnika

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Na što se plaća PDV?

PDV se plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu, na stjecanje dobara unutar Zajednice i na uvoz dobara.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Hoće li hrvatski poduzetnici moći izvoziti dobra u druge države članice EU?

Da, međutim isporuke u druge države članice EU neće se smatrati izvozom već isporukom na zajedničko tržište EU.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Hoće li se hrvatski poduzetnici morati registrirati u drugim državama članicama EU?

Da, ako obavljaju isporuke u drugim državama članicama EU, u skladu s propisima te države članice.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Hoće li hrvatski poduzetnici obračunavati PDV na isporuke dobara poduzetnicima sa sjedištem u drugim državama članicama EU?

Ne, ako tuzemni poduzetnik u trenutku obavljanja isporuke ima saznanje o PDV identifikacijskom broju poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici EU. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


•  Kako će se znati koji hrvatski poduzetnici obavljaju isporuke na europskom tržištu?

Hrvatskim poduzetnicima koji obavljaju isporuke na europskom tržištu biti će dodijeljen PDV identifikacijski broj.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Hoće li tuzemni poduzetnici plaćati PDV ako im poduzetnik sa sjedištem u nekoj državi članici EU isporuči dobra?

Plaćati će porez na stjecanje u visini stope poreza na dodanu vrijednost koja se za slična dobra primjenjuje u RH, koji će poduzetnik obveznik PDV-a moći odbiti kao pretporez.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Određivanje mjesta oporezivanja usluga?

Mjestom oporezivanja usluga koje hrvatski poduzetnik obavi poduzetniku sa sjedištem u drugoj državi članici EU smatrati će se mjesto gdje poduzetnik primatelj usluge ima sjedište, uz napomenu da postoje određene iznimke. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Hoće li hrvatski poduzetnici moći ostvariti povrat PDV-a u drugim državama članicama EU?

Da, u skladu s propisima te države članice, a zahtjev će podnositi putem elektroničkog portala Porezne uprave RH.
.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Što znači ulazak u EU? (04. 04.2013.)