​DOSTAVA PODATAKA O ISPLAĆENIM KAMATAMA NA ŠTEDNJU U 2017. PUTEM APLIKACIJE SIDEIS

 

PREOSTALE OBVEZE U SKLADU S DIREKTIVOM VIJEĆA O KAMATAMA NA ŠTEDNJU (Direktiva 2003/48/EZ)

Preostale obveze  u skladu s Direktivom Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na  štednju odnose se na isplate kamata prema „isplatitelju po primitku“ odnosno subjektu kome je kamata isplaćena ili isplata kamate osigurana za izravnu korist stvarnog korisnika kamata  (članak 9. Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza, Narodne novine, br. 69/16. i članak 200. Općeg poreznog zakona Narodne novine, br. 147/08., 18/11., 78/12., 132/12., 73/13., 26/15. i 44/16.).

U gore navedenom slučaju isplatitelji kamata obvezni su Poreznoj upravi za rezidente država članica Europske unije,  te ovisnih i pridruženih područja Nizozemske (Curacao, Sint Maarten, karipski dio Nizozemske, Arube)  i Ujedinjenog Kraljevstva (Jersey-a, Guernsey-a, Otoka Man)  putem aplikacije SIDEIS dostaviti podatke  o isplaćenoj kamati „isplatitelju po primitku“ do 31. ožujka 2017. za 2016.

Informacije koje je obvezno dostaviti Poreznoj upravi, a odnose se na isplate kamata „isplatitelju po primitku“ su:
• naziv isplatitelja, adresa sjedišta ili mjesta poslovanja,
• identitet i rezidentnost stvarnog korisnika kamata,
• broj računa stvarnog korisnika ili, ako nije dostupan, opis tražbine na temelju koje se isplaćuje kamata,
• kategorija (vrsta) i iznos isplaćene kamate.

Za detaljnije informacije o  obvezi dostave podataka o isplaćenim kamatama na štednju „isplatiteljima po primitku“  može se koristiti  uputa „Osnovne upute za isplatitelje“.

Rok za dostavu informacija je 31. ožujka 2017. za 2016.

Kao i prethodnih razdoblja, ispravci se šalju na način da se učita nova datoteka sa svim podacima uključujući ispravljene stavke i to najkasnije do 15. lipnja 2017.

Razlog za prestanak obveze dostave podataka o isplaćenim kamatama na štednju putem SIDEIS sustava je stupanje na snagu  Direktive Vijeća 2015/2060 od 10. studenog 2015. o stavljanju izvan snage Direktive 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju. Zbog preklapanja područja primjene Direktive Vijeća 2003/48/EZ sa Direktivom Vijeća 2014/107/EU o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja, prva se stavlja izvan snage s učinkom od 01. siječnja 2016. godine uz određena prijelazna razdoblja.

Obveza dostave podataka o financijskim računima što uključuje i podatke o isplaćenim kamatama na štednju propisana je Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine, broj 115/16.) koji je usklađen s odredbama Direktive Vijeća 2014/107/EU.  Dakle, prema Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza,   kamate isplaćene stvarnom korisniku podliježu obvezi dostave putem novog sustava za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima (zajednički standard izvješćivanja- CRS) a rok dostave podatka je 30. lipnja 2017. za 2016.

OBVEZE U SKLADU S PRAVILNIKOM O POREZU NA DOHODAK

U 2017. godini aplikacija SIDEIS koristi se i za dostavu podatka u skladu s člankom 17.  Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 1/17.). Naime, za rezidente Republike Hrvatske i rezidente  država izvan Europske unije putem aplikacije SIDEIS Poreznoj upravi dostavljaju se podaci o primicima po osnovi kamata koji u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak ili ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne podliježu oporezivanju.

Rok za dostavu informacija je 31. ožujka 2017. za 2016.

Detaljnije o obvezi dostave podataka o isplaćenim kamatama na štednju može se pronaći u uputi „Osnovne upute za isplatitelje

Ostali dokumenti:
  

 Popis država za k​oje je obvezna dostava podataka

Priručnik (ažuriran) – Automatska razmjena informacija, dostupan na Poreznom portalu (http://porezni.ijf.hr/)