Osnovne informacije o postupku izdavanja obvezujućih mišljenja prema članku 9.a Općeg poreznog zakona

 

Obvezujuća mišljenja prema članku 9.a Općeg poreznog zakona i Pravilniku o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi mogu se izdati za konkretna pitanja podnositelja zahtjeva koja su značajna za porezni tretman budućih i namjeravanih transakcija, odnosno poslovnih događaja i djelatnosti.

Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi objavljen je u Narodnim novinama 78/2015. od 17. srpnja 2015., a stupa na snagu 25. srpnja 2015. godine.

 

S obzirom na datum stupanja na snagu Pravilnika  (subota, 25. srpnja 2015.), prijedlozi se zaprimaju od ponedjeljka 27. srpnja 2015., od kojeg datuma započinje administriranje e-maila obvezujuca.misljenja@porezna-uprava.hr.

Područja primjene obvezujućih mišljenja su:

1. utvrđivanje oporezivih isporuka u svrhu podjele pretporeza,

2. primjena poreznih propisa u slučajevima investicijskih projekata koji se realiziraju u Republici Hrvatskoj, čija vrijednost prelazi 20.000.000,00 kuna,

3. utvrđivanje porezne osnovice poreza na dobit pri spajanju, podjeli, djelomičnoj podjeli, prijenosu imovine i zamjena dionica i udjela osim poreznih postupaka utvrđenih člancima 20.a do 20.r Zakona o porezu na dobit,

4. primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kod obveza poreza na dohodak i poreza na dobit.

Područja primjene obvezujućih mišljenja mogu biti i porezni tretmani poslovnih aktivnosti koje zbog svojih osobitosti nisu usporedive niti uobičajene s poslovnim aktivnostima koje se obavljaju na području Republike  Hrvatske.

Prijedlog za održavanjem prethodnog razgovora podnosi se Poreznoj upravi, putem e-maila posebno određenog za te svrhe, a glasi obvezujuca.misljenja@porezna-uprava.hr.

 

 

Porezna uprava obvezna je podnositelju prijedloga za održavanjem prethodnog razgovora ili njegovom opunomoćeniku ili poreznom savjetniku uputiti poziv za održavanjem prethodnog razgovora najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Iznimno prijedlog za održavanjem prethodnog razgovora može se podnijeti i u pisanom obliku putem nadležne ispostave Porezne uprave ili Ureda za velike porezne obveznike.

Zahtjev za izdavanjem obvezujućeg mišljenja se podnosi se u pisanom obliku. 

Zahtjev se podnosi putem nadležne ispostave Porezne uprave ili Ureda za velike porezne obveznike.

Podnositelj zahtjeva obvezan je do podnošenja zahtjeva izvršiti uplatu troškova izdavanja obvezujućeg mišljenja.

 

Porezna uprava ne donosi obvezujuće mišljenje i obavijestiti će podnositelja zahtjeva pisanim putem ako:

1.     se zahtjev podnositelja odnosi na predmet započetog poreznog nadzora, predmet sudskog postupka ili postupka povodom pravnih lijekova,

2.     se zahtjev podnositelja odnosi na općenito ili hipotetsko pitanje,

3.     iz sadržaja zahtjeva podnositelja proizlazi da nema stvarnu namjeru poduzimanja poslovnih aktivnosti koje su predmet zahtjeva,

4.     se radi o predmetu zahtjeva o kojem se odlučuje u okviru prava na informiranje, prema posebnom propisu,

5.     podnositelj zahtjeva nije do dana podnošenja zahtjeva uplatio troškove izdavanja obvezujućeg mišljenja.

 

Porezna uprava izdaje obvezujuće mišljenje u roku od 60 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva.

Porezna uprava može, obzirom na složenost pitanja, produljiti rok najdulje slijedećih 30 dana.

Podnositelj zahtjeva mora prilikom sastavljanja prijedloga odgovora koristiti sve obavezne elemente obvezujućeg mišljenja - postavljena pitanja, odgovor, činjenice i pravnu analizu predstavljenog slučaja odnosno transakcije, poslovnog događaja ili djelatnosti. 

Troškove izdavanja obvezujućeg mišljenja u cijelosti snosi podnositelj zahtjeva. 

 

Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja iznose:

1.     5.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju  prihod do 3.000.000,00 kuna,

2.     7.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 3.000.000,00 kuna do 7.000.000,00 kuna,

3.     10.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 7.000.000,00 kuna do 10.000.000,00 kuna

4.     13.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 10.000.000,00 kuna do 20.000.000,00 kuna,

5.     15.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju  prihod od 20.000.000,00 kuna do 70.000.000,00 kuna,

6.     20.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju   prihod od 70.000.000,00 kuna do 110.000.000,00 kuna,

7.     25.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju prihod od 110.000.000,00 kuna do 150.000.000,00 kuna,

8.     30.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva koji prema posljednjoj poreznoj prijavi ostvaruju  prihod veći od 150.000.000,00 kuna,

9.     5.000,00 kuna za podnositelje zahtjeva  koji započinju ili su započeli poslovanje u poreznom razdoblju u kojem se podnosi zahtjev, za porezne obveznike iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika te kada se obvezujuće mišljenje traži u odnosu na investicijske  projekte iz članka 2. stavka 2. točke 2. ovog Pravilnika.

 

Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja uplaćuju se u korist računa broj HR1210010051863000160 - prihod Porezne uprave od obvezujućih mišljenja, uz obveznu naznaku modela „HR64“ te brojčane oznake (šifre) vrste prihoda 5673-20181 i osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) uplatitelja (podnositelja zahtjeva) u pozivu na broj primatelja.

Uplaćeni troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja prihod su Porezne uprave.