UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

 

Od Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je sklopila i preuzela Republika Hrvatska u primjeni su:

 
 

Država

Predmet ugovora

Broj NN Međ. ugovori

Datum primjene

Autorska naknada 


Stopa

Kamata


Stopa

Dividende     
s vlasničkim udjelom

Dividende  
u svim ostalim slučajevima

Dohodak i imovina
13/95
01.01.1998.
10
10
10
10
Dohodak
13/09
01.01.2011.
5
10
02
10
Dohodak i imovina
3/01
01.01.2002.
0
5
03
15
Dohodak i imovina
2/13
01.01.2014.
10
10
510
10
Dohodak i imovina
6/03
01.01.2005.
0
10
53
15
Dohodak i imovina
3/04
01.01.2005.
10
10
51
15
Dohodak i imovina
2/05
01.01.2006.
10
10
51
10
Dohodak i imovina
3/98
01.01.1999.
0
5
5
5
Dohodak i imovina
3/03
03.06.2006.
10
10
51
10
Dohodak i imovina
8/99, 6/12
01.01.2002.
01.01.2013.
10
0
5
5
Dohodak 
10/04
01.01.2005.
5/10
5/15
57
15
Dohodak
12/08
01.01.2010.
10
5
52
10
Dohodak 
8/03
01.01.2005.
10
10
53
15
Dohodak i imovina
Preuzet od SFRJ NN 53/91
08.10.1991.
10
0
52
15
Dohodak
7/04
01.01.2006.
0
0
03
15
Dohodak i imovina
18/97
01.01.1999.
10
10
52
10
Dohodak i imovina
12/13
01.01.2014.
5
5
5
5
​Indija Dohodak​ 2/15​ ​01.01.2016. ​10 10​ 53 15​
Dohodak
13/09
01.01.2013.
10
10
10
10
Dohodak i imovina
10/04
01.01.2009.
5
5
52
10
Dohodak i imovina
16/03
01.01.2004.
10
0
55
10
Dohodak
3/11
01.01.2012.
10
10
5
10
Dohodak
10/00
01.01.2010.
5
10
15
15
Dohodak i imovina
11/06
01.01.2008.
5
5/10
52/109
15
Dohodak
11/05
01.01.2007.
10
10
51
10
Dohodak
17/97
01.01.1998.
5
0
51
10
Dohodak i imovina
12/99
01.01.2000.
10
10
5
15
Dohodak
1/09
01.01.2010.
10
0
0
0
Dohodak
3/01
01.01.2002.
10
10
5
5
Dohodak i imovina
7/06
01.01.2007.
0
5
51
10
Dohodak i imovina
15/02
01.01.2004.
10
0
0
0
Dohodak
3/01
01.01.2002.
10
10
52
10
Dohodak
3/01
01.01.2002.
10
10
51
15
​Luksemburg ​Dohodak i imovina 6/14​ 01.01.2017.​ 5​ ​10 53 15​
Dohodak i imovina
11/97
01.01.1999.
0
0
51
10
Dohodak i imovina
13/95
01.01.1997.
10
10
51
15
Dohodak
6/03
01.01.2005.
10
10
53
10
Dohodak
7/99
01.01.2000.
0
0
54
5
Dohodak
1/09, 4/09
01.01.2013.
10
10
81
10
Dohodak
10/03
01.01.2004.
0
0
0
0
Dohodak i imovina
3/06
01.01.2007.
10
5
51
10
Dohodak i imovina
3/01
01.01.2002.
0
0
03
15
Dohodak i imovina
9/06
01.01.2007.
0
0
53
15
Dohodak i imovina
Preuzet od SFRJ NN 53/91
08.10.1991.
10
0
15
15
Dohodak
9/10
01.01.2012.
10
5
0
 0
Dohodak i imovina
13/95
01.01.1997.
10
10
52
15
Portugal ​Dohodak ​4/15 01.01.2016.​ 10​ 10​ 53 10​
Dohodak i imovina
11/96
01.01.1997.
10
10
5
5
Dohodak i imovina
11/96
01.01.1998.
10
10
56
10
Dohodak 
10/05, 3/14
01.01.2015.
5
10
51
10
Dohodak 
12/08
01.01.2010.
12
10
53
10
Dohodak i imovina
11/96
01.01.1997.
10
10
51
10
Dohodak i imovina
8/05
01.01.2006.
5
5
5
5
Dohodak i imovina
3/03
01.01.2005.
10
10
51
10
Dohodak i imovina
3/06
01.01.2007.
0
0
08
15
Dohodak i imovina
Preuzet od SFRJ NN 53/91
08.10.1991.
0
0
52
15
Dohodak i imovina
8/99
01.01.2000.
0
5
52
15
Turkmenistan ​Dohodak ​3/15 01.01.2016.​
 
​10 10​ 10​ 10​
Dohodak
5/99
01.01.2001.
10
10
10
10
Dohodak i imovina
11/97
01.01.2000.
10
10
51
10
Dohodak i imovina
5/15
01.01.2016.
5
5
511/1512
10
 


1 Ako je stvarni korisnik društvo u čijem je izravnom vlasništvu najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende
 

2 Ako je stvarni korisnik društvo (osim partnerstva) koje izravno posjeduje najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende 

3 Ako je stvarni korisnik društvo koje izravno ili neizravno posjeduje najmanje 10% kapitala društva koje isplaćuje dividende  

4 ako su dividende isplaćene od strane društva koje je rezident Hrvatske rezidentu Malte koji je stvarni korisnik istih (ako su isplaćene od strane društva koje je rezident Malte društvu rezidentu Hrvatske, koji je stvarni korisnik isti, malteški porez na bruto-iznos dividendi ne smije biti veći od onog poreza koji se razrezuje na dobit iz koje se isplaćuju te dividende) 

5 Ako je stvarni korisnik društvo (osim partnerstva) koje izravno raspolaže s najmanje 10% prava glasa u društvu koje isplaćuje dividende 

6 Ako je stvarni korisnik društvo koje izravno posjeduje najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende, a taj udio mora iznositi najmanje 100.000 USD 

7 Ako je stvarni korisnik društvo koje izravno posjeduje najmanje 20% kapitala društva koje isplaćuje dividende 

8 Ako su dividende isplaćene društvu čija je imovina potpuno ili djelomično podijeljena na dionice, sve dok ono izravno posjeduje najmanje 25% imovine društva koje isplaćuje dividende 

9 kada je stvarni korisnik dividendi društvo u čijem je izravnom vlasništvu najmanje 10% kapitala društva koje isplaćuje dividende u slučaju kad je potonje društvo rezident Izraela, a dividende se isplaćuju iz dobiti koja je podložna oporezivanju u Izraelu po stopi nižoj od uobičajene stope izraelskog poreza na dobit društva 

10 kada je stvarni korisnik društvo koje izravno posjeduje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividende, te je uložio u kapital tog društva iznos od najmanje 150.000 EUR

11Ako je stvarni korisnik društvo koje je rezident druge države ugovornice i kontrolira, izravno ili neizravno, najmanje 25 posto kapitala društva koje isplaćuje dividende (osim kada dividende isplaćuje subjekt za ulaganja kako je spomenuto u podstavku (b))

12Kada se te dividende isplaćuju iz dohotka (uključujući dobit) koji proizlazi izravno ili neizravno od nekretnina u smislu članka 6. od strane subjekta za ulaganja koji vrši raspodjelu najvećeg dijela ovog dohotka na godišnjoj osnovi i čiji je dohodak od takvih nekretnina izuzet od poreza